fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Kiedy odszkodowanie za śmierć macochy

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Definicje zawarte w umowie ubezpieczeniowej nie muszą się pokrywać z potocznym rozumieniem pewnych zwrotów
W grudniu 2004 r. Ryszard M. przystąpił do ubezpieczenia grupowego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta. W umowie ryzykiem ubezpieczeniowym objęto między innymi zgon rodziców.
W 2007 r. zmarła macocha Ryszarda M., wystąpił więc o wypłatę odszkodowania. Warta odmówiła. Powołała się na definicję „rodzica ubezpieczonego" zawartą w ogólnych warunkach umowy, która stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. Z definicji wynika, że rodzicem ubezpieczonego jest również ojczym lub macocha, przy czym rozumie się przez to osobę, która w dniu zgonu pozostawała w związku małżeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem. Sąd Rejonowy w Zamościu uznał, że ubezpieczyciel postąpił słusznie, gdyż macocha Ryszarda M. zmarła w 2007 r. jako wdowa, bo jej mąż, a ojciec Ryszarda M., zmarł już w 1996 r. W tej sytuacji nie został spełniony warunek pozostawania jej w związku małżeńskim z naturalnym ojcem powoda. Bez znaczenia jest okoliczność, że stosunek powinowactwa pomiędzy macochą a Ryszardem M. trwał mimo śmierci ojca. W ocenie sądu wolą ubezpieczyciela było zapewnienie wypłaty odszkodowania na rzecz ubezpieczonego jedynie z tytułu śmierci macochy – żony ojca oraz ojczyma – męża matki, a nie byłej żony lub byłego męża matki. Ponadto w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę definicję przyjętą w umowie, a nie potoczne rozumienie pojęć.
W apelacji mężczyzna zarzucił temu wyrokowi m.in. niezastosowanie art. 385[sup]1[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=821F9E67B0C322BCADA00230F57110DA?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] i nieuznanie, że definicja słowa „macocha" w zakresie, w jakim wykracza poza potoczne rozumienie tego terminu, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną i nie wiąże go jako konsumenta. [link=http://]Sąd Okręgowy w Zamościu (sygn. I Ca 297/09)[/link] oddalił apelację. Podzielił mianowicie pogląd, że ogólne warunki ubezpieczenia zawierające definicję „rodzica ubezpieczonego" odpowiadały wymogom jasności i przejrzystości w zakresie definicji „rodzica ubezpieczonego" w osobie macochy. [b]Precyzyjnie określony został warunek, aby była to osoba pozostająca w związku małżeńskim z naturalnym ojcem ubezpieczonego, a nie w stosunku powinowactwa z ubezpieczonym, jak to sugeruje skarżący. Definicje zawarte w umowie nie muszą bowiem pokrywać się z potocznym rozumieniem pewnych zwrotów. O ich znaczeniu decyduje tekst umowy.[/b] Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA