Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy

Informujemy, że stosownie do § 11 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289, ze zm.)[/link], w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 k.p., miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 (niezależnie od liczby dni przypadających w danym miesiącu) i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby.Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za ...
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL