fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Lepiej sprzątać chodnik przed domem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Regulamin czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego, czyli powszechnie obowiązującym na danym terenie prawem. Za złamanie jego postanowień grożą grzywny
Zasady uchwalania regulaminu określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180129]ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.)[/link]. Konkretnie jest to jej art. 4. Zgodnie z treścią jego ustępu 1 rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy.
Z kolei, jak wynika z art. 4 ust. 2, jego treść określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego dotyczące m.in.:
- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
- rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,
- częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
- zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
- wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Uchwała ta, jak każda inna, podlega postępowaniu nadzorczemu. Wójt jest zobowiązany przedłożyć ją wojewodzie w ciągu siedmiu dni od podjęcia. Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. Orzeka o tym wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia mu uchwały.
[srodtytul]Najczęstsze błędy[/srodtytul]
Wskazać w tym miejscu trzeba również na błędy, jakie rady gmin popełniają najczęściej przy uchwalaniu tego aktu. Po pierwsze [b]treść regulaminu nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 omawianej ustawy. Przepis ten bowiem stanowi delegację dla wydania aktu niższej rangi[/b] niż ustawa ([link=http://]por. wyrok WSA w Krakowie z 22 stycznia 2009 r., III SA/Kr 756/08[/link]). Po drugie nie może on nakładać na właścicieli obowiązków, które nie wynikają z treści omawianego przepisu.
W konsekwencji rada gminy nie może na właścicieli nieruchomości nałożyć obowiązku utwardzenia miejsc do ustawiania pojemników służących do gromadzenia odpadów czy do usuwania piasku służącego do ograniczania śliskości chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny. Przepis art. 4 nie daje także podstawy do obciążenia użytkowników akumulatorów obowiązkiem dostarczania ich do punktów odbioru zużytego sprzętu ([b]wyrok WSA w Bydgoszczy z 29 października 2008 r., II SA/Bd 633/08[/b]).
Jak natomiast wskazał [b]NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w wyroku z 19 stycznia 1999 r. (II SA/Po 730/98)[/b], w ramach kompetencji rady gminy w zakresie określania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie mieści się zobowiązanie właścicieli wraków pojazdów mechanicznych do oddania ich na złom.
[srodtytul]Sankcje za naruszenie...[/srodtytul]
Pozostaje jeszcze pytanie, czy rada gminy jest uprawniona do określenia w regulaminie kar za naruszenie jego postanowień.
Na ten temat wypowiedział się [b]poznański NSA w cytowanym już wyroku ze stycznia 1999 r. (II SA/Po 730/98)[/b]. Sąd stwierdził mianowicie, że [b]rada gminy nie jest uprawniona do ustanawiania odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszenie określonych przez nią zasad utrzymania czystości i porządku w gminie [/b]. Dlaczego? Po prostu przepis ten nie zawiera stosownego upoważnienia, a zasady odpowiedzialności osób za naruszenie postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku zostały określone w ustawie, konkretnie w jej art. 10 ust. 2a. Zgodnie z jego treścią karze grzywny podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
[srodtytul]... wynikają z ustawy[/srodtytul]
Czyn z art. 10 ust. 2a polega na wykroczeniu przeciwko przepisom regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie stanowiącego akt prawa miejscowego ustanowiony przez radę gminy i podlegający kontroli legalności (sprawowanej przez wojewodę i sądy administracyjne). Jego istota sprowadza się do niepodporządkowania się nakazom i zakazom regulaminowym, sankcją zaś za tego typu zachowania w miejscach publicznych jest kara grzywny. [b]Kara ta orzekana jest każdorazowo przez sąd, który określa również jej wysokość w granicach od 20 do 5 tys. zł. [/b]
Jak wynika z uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lipca 2009 r., sąd, orzekając o ukaraniu, może za zgodą obwinionego zamienić karę grzywny na obowiązek wykonania prac społecznie użytecznych, a w przypadku braku takiej zgody lub niepodjęcia wskazanych prac zamienić ją na areszt ([b]P65/07[/b]).
[ramka][b]Przykład[/b]
Wykroczenia z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dopuszcza się m.in. opiekun psa, który wbrew nakazowi wynikającemu z regulaminu wyprowadza psa bez smyczy lub kagańca) lub nie sprząta po swoim pupilu). W przypadku natomiast, gdy pies bez szczególnych zewnętrznych powodów głośno szczeka w nocy, a właściciel nie reaguje, to może to uzasadniać pociągnięcie go do odpowiedzialności na podstawie art. 51 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E9215C029239AD36A48BB6A00D8D0F0E?id=186056]kodeksu wykroczeń[/link], czyli za zakłócanie spoczynku nocnego ([b]wyrok SO w Tarnowie z 21 kwietnia 2004 r., II Waz 61/04[/b]). [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA