fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Starosta wydaje skierowanie na staż

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Jeżeli pracodawca nie realizuje programu stażu dla bezrobotnego lub nie dotrzymuje warunków jego odbywania, to można z urzędu rozwiązać z nim umowę
17 września weszło w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=322876]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej określające szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych (DzU nr 142, poz. 1160)[/link]. Jego przepisy nakładają na starostę liczne uprawnienia i obowiązki związane z organizacją i przebiegiem tej formy przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia.
Przede wszystkim to do starosty musi się zgłosić ten, kto chce staż zorganizować. O tym, jakie podmioty mogą złożyć wniosek, mówią przepisy art. 53 ust. 1 i 8 oraz art. 61a ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2601DCB6E81AED0EED63F35D43803447?id=269029]ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link]. Rozporządzenie nazywa tę grupę krótko. Są to organizatorzy. We wniosku należy podać rozmaite dane, m.in. dotyczące firmy, jej siedziby oraz liczby zatrudnianych pracowników. Można w nim wskazać również imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce się przyjąć na staż.
Starosta ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku, licząc od daty jego wpłynięcia. W tym też terminie jest obowiązany do powiadomienia organizatora o sposobie jego załatwienia. Jeżeli wniosek rozpatrzył pozytywnie, to przed skierowaniem bezrobotnego na staż może wysłać go na badania lekarskie, których koszty ponosi powiatowy urząd pracy.
Następnie starosta obowiązany jest zawrzeć z organizatorem stosowną umowę. W jej treści należy określić dane przedsiębiorcy (jego firmę lub imię i nazwisko), dane osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu, siedzibę, miejsce odbywania stażu, dane bezrobotnego oraz jego opiekuna wraz z podaniem zajmowanego stanowiska. Umowa powinna ponadto określać datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, a także zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji ustalonego programu.
Poza wymienionymi kompetencjami starosta posiada także uprawnienie do wyrażenia zgody na odbywanie przez bezrobotnego stażu w niedzielę i święta. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Ponadto może on rozwiązać umowę o staż zarówno z urzędu, jak i na wniosek bezrobotnego, czy też pozbawić tego ostatniego prawa do kontynuowania stażu. Jest to możliwe, m.in. gdy bezrobotny stawi się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków czy nie stawi się w ogóle bez usprawiedliwienia.
Po zakończeniu stażu i zapoznaniu się z odpowiednimi dokumentami starosta wystawia bezrobotnemu zaświadczenie o jego odbyciu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA