fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Szczegółów umowy nie określi rada

www.sxc.hu
Czy rada gminy może w uchwale wyrażającej zgodę na sprzedaż gminnej nieruchomości postanowić w niej, że koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę, aktu notarialnego oraz wypisu z ewidencji gruntu poniesie kupujący?
[b]Nie.[/b] Takie postanowienia uchwały rady gminy ingerują bowiem w kompetencje wójta przysługujące mu z mocy prawa, w szczególności art. 30 ust. 2 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DB5C4A1CC92490EB08C5034E082BC1F4?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link], zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Ponadto zaznaczyć trzeba, że z treści art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a gminnej ustawy ustrojowej wynika, że rada gminy jest uprawniona wyłącznie do określenia zasad dotyczących szeroko pojętego gospodarowania mieniem gminy, obejmującego nabywanie, zbywanie, obciążanie, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości, jeżeli ma to trwać dłużej niż przez określony w tym przepisie czas. Natomiast bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do wójta.
Rada gminy nie może zatem przejmować dowolnie do rozstrzygnięcia wszelkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki komunalnej. Jak bowiem podkreślił NSA w wyroku z 25 maja 2009 r.([b]sygn. I OSK 23/09[/b]) , przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy .
[i]Podstawa prawna:– 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DB5C4A1CC92490EB08C5034E082BC1F4?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA