fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 115 z 21 lipca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 958 – 967), z 7 i trzy z 21 maja oraz dwie z 18, jedna z 19 i trzy z 25 czerwca, o zmianie ustawy:
- Kodeks pracy, - o policji; te dwie wejdą w życie 5 sierpnia,
- o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego; 21 sierpnia, - o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; obie 5 sierpnia, - kodeks karny wykonawczy; 22 października, - o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, - o radiofonii i telewizji; obie 5 sierpnia, - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 5 sierpnia, ale niektóre przepisy 3 grudnia i 1 stycznia 2010 roku, - o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 1 stycznia 2010 roku. [b]Rozporządzenia ministrów (poz. 968 – 973):[/b] - [b]finansów[/b], dwa z 9 lipca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania, – wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego; oba 21 lipca, - [b]infrastruktury[/b] z 14 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego; 5 sierpnia, - [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 10 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; 5 sierpnia, - [b]sprawiedliwości[/b] z 6 lipca w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży; 5 sierpnia, - [b]zdrowia[/b] z 14 lipca w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu; 5 sierpnia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 974) z 13 lipca (SK 46/08) o zgodności z konstytucją art. 437 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=318949]Dz.U. Nr 115[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA