fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Gminy rozpatrzą wnioski jeszcze raz

www.sxc.hu
Osoby, którym wójt odmówił prawa do zasiłku rodzinnego, mogą do 8 sierpnia żądać ponownego rozpatrzenia sprawy, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zmienił zasady przyznawania tego świadczenia
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C33EFFAB3B5BF942623720A6973CA884?id=182545]Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)[/link] określa w art. 23 ust. 3 dane, jakie powinien zawierać wniosek. Z kolei ust. 4 tego artykułu wymienia, jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Jednym z nich jest oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez każdego z członków rodziny. Prawidłowe wyliczenie dochodu ma tu istotne znaczenie, ponieważ ustawa określa kryterium dochodowe, od którego prawo do zasiłku jest uzależnione. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom (jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka) oraz osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza kwoty 504 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
[srodtytul]Nie tylko dla bezrobotnego[/srodtytul] Artykuł 5 zawiera ponadto bardzo ważną wytyczną dotyczącą zasad liczenia kryterium dochodowego. Mianowicie, jeżeli członek rodziny utraci dochód, to prawo do zasiłku ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uczącej się pomniejszonego o dochód utracony.
Utrata dochodu wiąże się przeważnie z rozwiązaniem stosunku pracy. Z utratą dochodu będziemy mieli zatem do czynienia w sytuacji, w której osoba zatrudniona, np. na podstawie umowy o pracę, zaprzestała ją wykonywać i stała się bezrobotna, a także w sytuacji, w której osoba pracująca w więcej niż jednej firmie straciła jedno z miejsc pracy, a zachowała pozostałe. Oznacza to, że do zastosowania art. 5 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie jest wymagana całkowita utrata dochodów [b](por. wyrok NSA z 12 czerwca 2008 r., sygn. I OSK 1324/07)[/b]. Należy również zauważyć, że ustawodawca uzależnił prawo do pomniejszenia dochodu rodziny (osoby uczącej się) od samego faktu utraty dochodu przez któregoś z jej członków. Prawo to nie zostało uzależnione w szczególności od tego, kiedy ta utrata nastąpiła, ani od tego, kiedy uzyskany został nowy dochód. [srodtytul]Nowe zasady od 8 lipca[/srodtytul] Jednocześnie gminy, do których trafił wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego, posługiwały się przy obliczaniu kryterium dochodowego przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0A20B107A29971C4D4D1570789DBD1AC?id=178004]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 105, poz. 881 ze. zm.)[/link]. Do 8 lipca 2009 r. § 17 ust. 2 rozporządzenia nakazywał gminom nie pomniejszać dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. [b]Przepis ten został jednak uchylony przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 30 czerwca 2009 r., sygn. P 45/08)[/b]. Zmiana ta ma znaczenie dla wszystkich, którym zasiłków nie przyznano, właśnie z powodu zastosowania metody liczenia dochodu określonej w uchylonym przepisie. Ponieważ zasiłki są przyznawane na okres zasiłkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, wszyscy ci, którym gmina odmówiła prawa do tego świadczenia dlatego, że wnioskodawca utracił i uzyskał dochód w tym samym roku, mogą jeszcze powalczyć o jego przyznanie. [srodtytul]Termin można przywrócić[/srodtytul] Możliwość taką daje art. 145a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=57C30E85535D2070CF1CBA61CB2E6A47?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link]. Zgodnie z jego treścią można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie której decyzja została wydana. Należy się jednak spieszyć. Ustęp 2 tego przepisu wyznacza nieprzekraczalny termin, w którym wniesienie żądania jest możliwe. Musi to nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ wyrok TK uchylający § 17 ust. 2 rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. wszedł w życie 8 lipca, to skargę należy złożyć najpóźniej 8 sierpnia. W wyjątkowych sytuacjach podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie również uwzględnione, jeżeli zostanie wniesione po terminie. Możliwe jest bowiem jego przywrócenie. W jaki sposób? Odpowiedź kryje się w art. 58 k.p.a. Zainteresowany powinien złożyć w tej sprawie podanie, w którym uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę taką należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny niezachowania terminu. Pamiętać również należy, aby jednocześnie dopełnić czynności, dla której określony był termin. [ramka][b]Jakie dokumenty dołączyć do wniosku[/b] Aby otrzymać świadczenie rodzinne, trzeba przedłożyć właściwemu wójtowi wniosek wraz z załącznikami. Należy przedstawić: - uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek, - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy jego ojciec jest nieznany, - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, - orzeczenie sądu zobowiązujące jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, - zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (m.in. zaświadczenia z urzędu skarbowego, oświadczenia członków rodziny o dochodach, przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, dokument potwierdzający utratę dochodów, np. świadectwo pracy). [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA