fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 108 z 8 lipca 2009

[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 899) z 3 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska; wejdzie w życie 23 lipca.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 900 – 908): [b]- finansów[/b], z 29 czerwca, jedno z 2 i trzy z 3 lipca, w sprawie:
– zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, – częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; te dwa 23 lipca, – zabezpieczeń akcyzowych, – dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (zmiana), – zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (zmiana); te trzy 10 lipca, [b]- gospodarki[/b] z 26 czerwca w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008; 23 lipca, [b]- obrony narodowej[/b] z 25 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego; 23 lipca, [b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 22 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie; 23 lipca, [b]- zdrowia[/b] z 29 czerwca w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty; 23 lipca. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 909 – 911): - z 30 czerwca (K 14/07) o zgodności z konstytucją kodeksu pracy, - z 30 czerwca (P/45/08) o niezgodności z konstytucją § 17 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. o sposobie i trybie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne; stracił moc 8 lipca, - z 2 lipca (K 1/07) o niezgodności z konstytucją i dwoma konwencjami art. 217 § 1 kodeksu karnego wykonawczego w zakresie, w jakim: a) nie określa przesłanek odmowy wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, b) pomija możliwość zaskarżenia przez osobę tymczasowo aresztowaną zarządzenia prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na widzenie z osobą najbliższą; w tym zakresie stracił moc 8 lipca. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=317827]Dz. U. Nr 108[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA