fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Budowa gminnej drogi nie korzysta z 7-proc. stawki

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Drogi gminne i powiatowe nie mogą być infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Prowadzenie inwestycji na drogach publicznych nie upoważnia do stosowania preferencyjnej 7-proc. stawki VAT
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 15 czerwca 2009 r. (I SA/Wr 216/ 09).[/b]
Spółka prowadziła roboty budowlane na drogach gminnych. Prace dokumentowała fakturami, w których wykazywała usługi budowlane opodatkowane VAT według stawki 7 proc., na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do końca 2007 r.). Organy podatkowe kontrolujące spółkę zakwestionowały prawo do zastosowania preferencyjnej 7-proc. stawki za wykonane usługi. Ich zdaniem roboty budowlane prowadzone na takich drogach nie mogą być uznawane za prowadzone w ramach zadań dotyczących budownictwa mieszkaniowego, bowiem tego rodzaju drogi nie są infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Nawet jeżeli przebiegają przez obszary mieszkalne, stanowią element układu komunikacyjnego gminnego lub powiatowego.
Spółka w skardze do sądu wskazała na istotę związku między budowaną drogą i budownictwem mieszkaniowym. Podniosła, że organy pominęły badanie, czy wykonanie tej drogi i ewentualny remont ma na celu urządzanie i zagospodarowanie w ramach przedsięwzięć dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Sąd oddalił skargę. Ocenił, że drogi, na których prowadzone były roboty budowlane, są drogami gminnymi, co jest wystarczającym argumentem, aby wyłączyć możliwość zastosowania art. 146 ust. 2 ustawy o VAT i objęcia preferencyjną 7-proc. stawką. [i]—Agnieszka Budzyńska, Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i] [ramka][b]Krzysztof Koniewski, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro we Wrocławiu)[/b] Od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna stawka VAT dla robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu została uchylona. Spory podatników z organami podatkowymi co do stawki VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne dróg należących do gmin wynikają z nieprecyzyjnego zapisu w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Zgodnie z nim przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się „urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę”. Brak precyzyjnego określenia przez ustawodawcę, o jakie drogi tu chodzi, spowodował różnice w stanowiskach podatników i organów podatkowych. Na stanowisko organów podatkowych wpływ miała interpretacja ogólna ministra finansów, w której podkreślono, że roboty (budowa, remont) dotyczące dróg publicznych, którymi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, w szczególności odnoszące się do dróg gminnych stanowiących element szeroko rozumianego układu komunikacyjnego na terenie gminy, muszą być opodatkowane stawką 22 proc. VAT. Zdaniem ministra jedynie roboty dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (np. chodników i dróg osiedlowych, dojść i dojazdów wewnątrzosiedlowych), tj. dróg wewnętrznych, mogą być opodatkowane stawką 7 proc. Przychylił się do tego WSA we Wrocławiu, dla którego rozstrzygające było, że roboty budowlane prowadzone były na drogach gminnych. Nieprecyzyjne określenie przez ustawodawcę, co należy rozumieć przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, nie musi oznaczać negatywnych konsekwencji dla podatników. Brak określenia przez ustawodawcę, o jaki „związek” robót z obiektami budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturą towarzyszącą chodzi w tym przepisie, powoduje, że podatnicy mogą twierdzić, że dla zastosowania preferencyjnej stawki wystarczający jest związek robót na drodze publicznej z inwestycją budownictwa mieszkaniowego. Istotny jest bowiem związek funkcjonalny. Stanowisko takie nie jest nieuzasadnione, bowiem sądy administracyjne wydawały już korzystne dla podatników rozstrzygnięcia. Niemniej warto pamiętać, że w tej sprawie wypowiedział się też[b] NSA, który w wyroku z 7 października 2008 r. (I FSK 1156/07) [/b]uznał, że budowa drogi gminnej nie mieści się w zakresie pojęcia „infrastruktura towarzysząca”.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA