fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jakie informacje zawiera ewidencja gruntów

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Czy w ewidencji gruntów i budynków ujawnia się informacje dotyczące obiektów tymczasowych, takich jak altany, kioski uliczne czy pawilony służące do ulicznej sprzedaży?
[b]Nie[/b] Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z przepisami jest zadaniem starosty. Definicja stwierdza, iż ewidencja gruntów i budynków jest systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Gromadzone dane dotyczą m.in. numeru działki geodezyjnej, pola powierzchni, opisu jej konturów, użytków gruntowych i klas gleboznawczych, wartości działki, numeru księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, numerów dróg publicznych, numerów porządkowych nieruchomości, usytuowania i opisu konturów budynków, wartości budynków, oznaczenia księgi wieczystej budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, oznaczenia sposobu i funkcji użytkowych.
Generalnie więc ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym zbiorem informacji o nieruchomościach, w tym o ich częściach składowych. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Za części składowe rzeczy uważa się to wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączanego. Przy czym w wypadku nieruchomości w pewnych sytuacjach budynki lub części takich budynków położone na gruncie (nieruchomości gruntowej) na mocy przepisów szczególnych mogą być przedmiotem odrębnej własności. W ewidencji (zwłaszcza w jej części kartograficznej) oprócz nieruchomości stanowiących grunty i budynki są także ujawniane obiekty składające się na sieć uzbrojenia terenu (w szczególności podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe), zinwentaryzowane drzewa, znaki geodezyjne i obiekty triangulacyjne, budowle takie jak studnie, wieże widokowe, wieże ciśnień, kominy przemysłowe, budowle sportowe, linie kolejowe, pomniki. Mogą być również ujawniane takie obiekty jak figury i krzyże przydrożne położone w miejscach publicznych. Po analizie przytoczonych przepisów można dość do wniosku, że w ewidencji gruntów i budynków nie są ujawniane dwie kategorie „obiektów”. Nie wykazuje się w niej budynków, których budowa w świetle przepisów prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia, np. altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Nie wykazuje się także obiektów budowlanych, które nie stanowią części składowej gruntu (nie są trwale z nim połączone). Zgodnie z prawem budowlanym będą to tymczasowe obiekty budowlane, takie jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, urządzenia rozrywkowe, barakowozy oraz obiekty kontenerowe.
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B2CEAEBDC4B5F72D83962652FBF68AB4?id=180148]ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA