Orzecznictwo

Niewłaściwy adresat nakazu

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Za ochronę danych klientów funduszy emerytalnych odpowiadają same fundusze. Adresatem decyzji nakazowych nie mogą więc być powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają funduszami
[b]Taki wniosek płynie z dzisiejszego (z 28 maja 2009 r.) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. II SA/Wa 234/09)[/b] uwzględniającego skargę ING PTE, zarządzającego funduszem ING OFE (dawny Nationale Nederlanden).
Do tego właśnie PTE generalny inspektor ochrony danych osobowych skierował nakaz usunięcia uchybień na stronie internetowej ING OFE. Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych przystąpieniem do funduszu należało podzielić na dwie części. W pierwszej klient miał wyrażać zgodę na wykorzystywanie jego personaliów w celach marketingowych, w drugiej – na przekazywanie wiadomości na adres poczty emailowej. Ten niewielki pozornie zabieg oznaczał poważne zmiany w systemie komputerowym i w opinii funduszu zaciemniał formularz zgody. Najpoważniejsze zastrzeżenie budziło jednak skierowanie nakazu nie do ING OFE, lecz do ING PTE.
– Było to tym bardziej zaskakujące, że w pkt 2 decyzji GIODO kazał oznaczyć fundusz jako administratora danych, którym dotychczas było nieprawidłowo PTE – opowiadała podczas rozprawy sądowej radca prawny Anna Samolej, reprezentująca ING PTE. PTE złożyło wniosek do GIODO o wyrejestrowanie bazy danych i zarejestrowanie jej jako bazy ING OFE. Wystąpiło także o unieważnienie decyzji nakazowej. Jej adresatem powinien być bowiem sam fundusz jako administrator danych, a nie zarządzające nim PTE. Art. 156 § 1 pkt 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8F3205232E2F87D814ECC7BED5B0236B?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] przewiduje stwierdzenie nieważności decyzji, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. GIODO odmówił. Skoro PTE jest organem zarządzającym OFE, to fundusze działają za jego pośrednictwem. Nie ma więc podstaw do unieważnienia decyzji. [b]Sąd uznał to stanowisko za błędne. Stroną postępowania jest OFE, a nie PTE[/b] – stwierdził, uchylając decyzję GIODO. Zgodnie z art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D0ED8F256B0C1EEF66DAB188053CBE05?id=166335]ustawy o ochronie danych osobowych[/link] decyzję nakazową kieruje się do administratora danych, na którego art. 24 i 25 tej ustawy nakładają szereg obowiązków. Art. 28 k.p.a. przewiduje zaś, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Wyrok jest nieprawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL