Praca w samorządzie

Dyrektor biblioteki nie zawsze z konkursu

Jak zatrudnić dyrektora miejskiej biblioteki publicznej? Czy kandydata na to stanowisko należy wyłonić obowiązkowo w drodze konkursu, czy można też to uczynić z pominięciem tej procedury?
[b]Tak.[/b]Dyrektora miejskiej biblioteki publicznej można zatrudnić z pominięciem procedury konkursowej, o ile biblioteka, której ma on szefować, nie znajduje się na liście samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Listę tę zawiera załącznik do rozporządzenia ministra kultury z 19 października 2004 r.
Biblioteki publiczne są bowiem zaliczane do instytucji kultury. Ich działalność opiera się na przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C2836A5EF0F3A256DC997D0B749FACE2?id=75336]ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach[/link]. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli m.in. ustawy z 25 października 1991 r. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ostatniej dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony lub nieokreślony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji (bibliotece) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie dyrektora ze stanowiska następuje w tym samym trybie. Z kolei zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F07CC400921ACDE16C6A0E512A443D8D?id=142971]ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej[/link] kandydata na stanowisko dyrektora takiej instytucji można wyłonić w drodze konkursu.
Z przepisu wynika zatem wprost, że konkurs ten nie jest obligatoryjny. Obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury dotyczy tylko tych jednostek, które wymienia załącznik wspomnianego powyżej rozporządzenia z 19 października 2004 r. Jeżeli się okaże, że konkurs należy przeprowadzić , to organizujemy go zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia ministra kultury w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. [i]Podstawa prawna – art. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C2836A5EF0F3A256DC997D0B749FACE2?id=75336]ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DzU nr 85, poz. 539 ze zm.[/link])[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL