Prawo drogowe

Porzucone auto przejmie Skarb Państwa

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Jeżeli ktoś pozostawi samochód w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch albo zagraża bezpieczeństwu, to jest on usuwany z drogi na koszt właściciela
Obligatoryjne usunięcie samochodu z drogi nastąpi również w sytuacji, gdy kierujący nim nie okaże dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, a także w razie przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku na oś określonych w przepisach ruchu drogowego.
[srodtytul]Policja, straż miejska i pożarna[/srodtytul] Ustawa z 20 czerwca 1997 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D4074134E837E363474701A149E24CBE?id=178080]Prawo o ruchu drogowym[/link] przewiduje również sytuacje, w których pojazd może być z jezdni usunięty. Wymienia je art. 130a ust. 2 tej ustawy.
Zgodnie z jego treścią [b]pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie jak alkohol[/b]. Samochód może zostać odholowany również [b]w sytuacji, gdy prowadziła go osoba nieposiadająca dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu danego rodzaju[/b]. Na parking strzeżony odwieziony zostanie także taki samochód, [b]którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska[/b]. Ponadto można usunąć lub przemieścić taki samochód, [b]który uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej[/b]. Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu auta z drogi podejmują służby wymienione w art. 130a ust. 4 omawianej ustawy. Są to przede wszystkim policja, osoba dowodząca akcją ratowniczą oraz straż miejska. Straż miejska może podjąć decyzje o usunięciu pojazdu w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy samochodu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych oraz takiego, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Może wówczas zostać usunięty z drogi przez straż gminną na koszt właściciela lub posiadacza (art. 50a ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Natomiast na podstawie art. 130a ust. 4 ww. ustawy strażnik gminny (miejski) ma prawo do podejmowania decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. [srodtytul]Decyduje starosta[/srodtytul] Pojazdy nie są usuwane z dróg przez dowolne podmioty, a jedynie przez te, które zostały do tego celu wyznaczone przez starostę. Wskazując podmioty odpowiedzialne za realizację tego zadania, starosta powinien zadbać, aby gwarantowały one rzetelność oraz najwyższą jakość świadczonych usług. W tym celu bierze pod uwagę: - standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów; - liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług; - deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia; - zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi; - opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z policją; - konieczność zachowania warunków konkurencji; - proponowaną cenę usługi. Usuniętego pojazdu nie można z kolei umieścić na dowolnie wybranym parkingu. Samochód można odholować jedynie na parking, który został specjalnie do tego celu wyznaczony, również przez starostę. Wybór firmy odholowującej, jak i prowadzącej parking strzeżony, na którym takie pojazdy są przetrzymywane, następuje na czas określony nie dłuższy niż trzy lata. Nie ma przeszkód, aby na terenie danego powiatu działalność w tym zakresie prowadził więcej niż jeden podmiot. Jak już zostało wspomniane powyżej, [b]zarówno odholowanie, jak i utrzymanie pojazdu na parkingu strzeżonym jest odpłatne, odbywa się bowiem na koszt właściciela pojazdu[/b]. Oznacza to, że wydanie takiego samochodu właścicielowi może nastąpić jedynie po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty w wysokości określonej uchwałą rady powiatu. Właściciel powinien samochód odebrać najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym pojazd został na parking odholowany. W przeciwnym razie – zgodnie z treścią art. 130a ust. 10 – uznaje się, że został porzucony przez właściciela z zamiarem wyzbycia się i przechodzi – z mocy ustawy – na własność Skarbu Państwa. [ramka][b] Niedopuszczalność drogi sądowej[/b] Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130a ust. 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D4074134E837E363474701A149E24CBE?id=178080]ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym[/link]. Niedopuszczalność ta zachodzi także w przypadku dochodzenia takich należności za okres poprzedzający przejście pojazdu na własność Skarbu Państwa [b](wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2009 r., sygn. V CSK 332/08)[/b].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL