Nieruchomości

Droga kosztem działki

Wywłaszczenie działki pod drogę w Legionowie
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
[i][b]Jestem właścicielem dwóch działek w Otwocku. Jedna z nich jest zabudowana. W połowie kwietnia biuro prezydenta miasta Otwocka przysłało do mnie pismo, które zawiera wytyczne dotyczące linii, po których ma przebiegać ogrodzenie działek. Kłopot w tym, że oznacza to odcięcie z mojej ziemi pasów o szerokości 3 m i długości 60 m (jedna działka) i 10 m (druga działka). Powód jest taki, że droga ma mieć 13 metrów szerokości. [/b][/i](nazwisko do wiadomości redakcji)
[b]Odpowiada Michał Winiarz, Kancelaria Prawnicza Magnusson[/b] – Na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65CFBCB2A8755EA4DF819184415DE981?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie, jeżeli urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiegająca się o nie wykaże swój interes prawny. Dokument, o którym mowa, nie mógł zatem zostać wydany przez prezydenta miasta z własnej inicjatywy, lecz na wniosek zainteresowanego.
Z kolei zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175872]ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.[/link] wywłaszczenie jest możliwe w stosunku do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Celem publicznym w rozumieniu tej ustawy jest zaś wydzielanie gruntów pod drogi publiczne. Szerokość drogi publicznej ustalana jest na podstawie rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zgodnie z którym będące drogami gminnymi drogi lokalne i drogi dojazdowe powinny mieć w liniach rozgraniczających szerokość nie mniejszą niż odpowiednio 12 i 10 metrów. W związku z powyższym możliwe jest wywłaszczenie części nieruchomości pod budowę lub poszerzenie drogi publicznej. Wywłaszczenie to polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przy czym wywłaszczenie to może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta. Gdzie szukać stosownych decyzji? Należy pamiętać, że postępowania administracyjne są prowadzone przy udziale stron. Stroną zaś w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL