Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 72 z 14 maja 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 619 – 620) z 3 i 24 kwietnia:
- o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; obie wejdą w życie 29 maja.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 621 – 621), z 30 kwietnia i 12 maja, w sprawie: - wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu, - ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej; oba 14 kwietnia. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 623 – 628): - [b]gospodarki[/b] z 5 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 14 maja, -[b] nauki i szkolnictwa wyższego[/b] z 24 kwietnia w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010; 29 maja - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 30 kwietnia i 5 maja: – uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury; 29 maja, – zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 14 maja z mocą od 25 marca, - [b]środowiska[/b] z 4 maja w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu; 29 maja [b]Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/b] (poz. 622) z 28 kwietnia w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2010 r.; 29 maja. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=310525]Dz.U. nr 71[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL