Nieruchomości

Kto gruntu nie zabuduje, może tego pożałować

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Określenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zostało zastrzeżone do treści umowy, a zatem jego zmiana może być dokonana tylko w tej samej formie
Oddając grunt w użytkowanie wieczyste, gmina zawiera z zainteresowanym podmiotem umowę. Jej postanowienia, stosownie do art. 62 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8AAFD5F7A4422D12D9ACEF74B857A65F?id=175872]ustawy o gospodarce nieruchomościami[/link], określają sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.
[srodtytul]Bat finansowy[/srodtytul] Ponadto, jeżeli zagospodarowanie ma polegać na zabudowie nieruchomości, terminem zagospodarowania jest termin, w którym budowa ma zostać rozpoczęta lub w którym ma się zakończyć. Z kolei ustęp 3 omawianego artykułu stanowi, że za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za jej zakończenie wybudowanie budynku w stanie surowym. Z kolei ustęp 4 przewiduje możliwość przedłużenia terminu na zagospodarowanie gruntu. [b]Następuje to na wniosek użytkownika, ale tylko w sytuacji, w której niedotrzymanie terminu było konsekwencją przyczyn niezależnych od niego.[/b]
O negatywnych skutkach niedotrzymania terminu zagospodarowania oddanego w użytkowanie wieczyste gruntu mówi z kolei art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jego treścią w takim przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą dodatkową opłatę roczną. Jej wysokość stanowi 10 proc. wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 proc. tej wartości. Dodatkowa opłata nie musi być jednak naliczana bezpośrednio po upływie terminu do zagospodarowania gruntu ani też po upływie terminu przedłużonego na wniosek. Organ może najpierw wyznaczyć termin dodatkowy, a dopiero po jego bezskutecznym upływie ustalić tę dodatkową opłatę. [srodtytul]Egzekucja administracyjna[/srodtytul] Co się jednak dzieje, jeżeli użytkownik wieczysty tej dodatkowej opłaty uiścić nie zamierza? Czy gmina w takiej sytuacji może dochodzić jej na drodze sądowej? Odpowiedzi na to pytanie udzielił[b] Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia ubiegłego roku. Sąd orzekł, że droga sądowa jest w tym przypadku niedopuszczalna (III CZP 116/08). [/b] Przeciwko cywilnoprawnemu charakterowi roszczenia przemawia okoliczność, że [b]opłata dodatkowa roczna oparta na art. 63 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi swoistą sankcję typu finansowego dotykającą użytkownika wieczystego.[/b] Decyzja administracyjna o jej nałożeniu ma charakter uznaniowy. Gmina uzyskuje zatem pozycję podmiotu działającego z mocy swej władzy zwierzchniej. Wprawdzie użytkowanie wieczyste jest instytucją prawa cywilnego (art. 232 – 243 k.c.) i taki też charakter ma w aktualnym stanie prawnym opłata za użytkowanie wieczyste, niemniej jednak forma decyzji administracyjnej nakładającej sankcję w postaci opłaty dodatkowej i brak odesłania na grunt postępowania przed sądem powszechnym dla kwestionowania faktu nałożenia lub sposobu naliczenia tej opłaty wykluczają przyjęcie jej cywilnoprawnego charakteru. Inaczej mówiąc, [b]wybór przez ustawodawcę władczej formy działania określonej w art. 63 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i brak odesłania na drogę postępowania cywilnego przesądza o braku sprawy cywilnej w tym zakresie[/b], a tym samym o niedopuszczalności drogi sądowej. [ramka][b]Co roku do 31 marca[/b] Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały czas użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry na dany rok. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych uzależniona jest od określonego w umowie celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i może wynosić od 0,3 proc. do 3 proc. ceny nieruchomości gruntowej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL