Zadania

Gospodarka śmieciowa wymaga opinii

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Czy uchwała rady gminy w sprawie planu gospodarki odpadami podjęta bez wystąpienia o jej zaopiniowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest zgodna z prawem?
[b]Nie[/b]. Taka uchwała narusza art. 54 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=119391E5408F7DCB06D205252B705B18?id=289150]ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[/link].
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy organ opracowujący projekt planu gospodarki odpadami jest zobowiązany poddać go wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wskazać również należy, że ustawodawca w art. 48 ust. 1 przewidział sytuację, w której organ opracowujący projekt planu gospodarki odpadami może po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli zdaniem organu sporządzającego projekt danego planu realizacja zawartych tam postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Jednakże odstąpienie od sporządzenia powyższej prognozy nie może nastąpić bez uzgodnienia z wyżej wymienionymi podmiotami. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=119391E5408F7DCB06D205252B705B18?id=289150]ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL