ZUS

Macierzyński nie wyklucza sporadycznej pracy

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Nie zgłaszaj dodatkowo do ubezpieczeń pracownicy, która oprócz zasiłku otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
[b]– Niedługo urodzę dziecko. Pracodawca namawia mnie, żebym w czasie urlopu macierzyńskiego wykonywała dla niego od czasu do czasu pracę na umowę-zlecenie. Będę również miała możliwość wykonywania umowy o dzieło poza moją firmą. Czy mimo to otrzymam zasiłek macierzyński i czy od tego zasiłku będą płacone składki na ZUS? [/b]– pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.
Zasiłek macierzyński będzie wypłacany mimo realizowania zlecenia lub dzieła. Składki na ubezpieczenia społeczne też będą opłacane. [srodtytul]Konieczne zgłoszenie[/srodtytul]
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Tak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=31904A332A4FDCCEAEF8142FFEC3818F?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), dalej ustawa systemowa.[/link] Pracodawcy muszą zgłosić takie osoby do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Są też zobowiązani do naliczania składek na te ubezpieczenia od zasiłków macierzyńskich, jednak tych składek nie rozliczają ani nie wpłacają. To ZUS je pokrywa ze środków budżetu państwa. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi pełna kwota tego zasiłku, przed potrąceniem zaliczki na podatek od dochodów osobistych. [srodtytul]Są wyjątki[/srodtytul] Obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie dotyczy tych osób, pobierających zasiłki macierzyńskie, które mają ustalone prawo do emerytury, do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej (art. 9 ust. 6 ustawy systemowej). Za takie osoby ZUS nie opłaca, a budżet państwa nie finansuje składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków macierzyńskich. [b]Uwaga! Nie jest rentą w rozumieniu art. 9 ust. 6 ustawy systemowej renta wypłacana na podstawie przepisów prawa cywilnego, np. renta wyrównawcza (por. [link=http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad7.pdf]http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad7.pdf[/link]).[/b] Nie trzeba także zgłaszać do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych osób przebywających na urlopie macierzyńskim, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia społecznego (inny niż ten, z którego uzyskały zasiłek macierzyński). Osoba pobierająca zasiłek macierzyński zobowiązana jest poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Powinna podpisać stosowne oświadczenie, które przechowuje pracodawca. [srodtytul]Zlecenie lub dzieło[/srodtytul] Jeżeli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownica zawarła umowę-zlecenie z własnym pracodawcą lub z innym zleceniodawcą, to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z kodem zaczynającym się od 04 xx i z takim kodem płatnik składek powinien wypełnić raport miesięczny. Wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej nie ma żadnego wpływu na wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od 1 stycznia 2010 r. jego wysokość będzie pomniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik połączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu na zasadach określonych w art. 182[sup]1[/sup] k.p. Zawarcie przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński umowy o dzieło z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem nie rodzi żadnych skutków w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Osoba taka nadal podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. [ramka][b]Wypełniaj co miesiąc ZUS RSA, a gdy naliczasz składki, również ZUS RCA[/b] Przypominamy, że pracodawca, który udzielił swojej pracownicy urlopu macierzyńskiego, nie wyrejestrowuje jej z ubezpieczenia. Dlatego że będąc na urlopie macierzyńskim, pozostaje ona nadal w stosunku pracy. Pracodawca powinien natomiast wypełniać co miesiąc raport ZUS RSA, w którym zaznacza przerwy w ubezpieczeniu spowodowane pobieraniem zasiłku macierzyńskiego (kod 311). Jeżeli nalicza za nią składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, musi też wypełniać co miesiąc raport ZUS RCA z kodem ubezpieczenia 12 40, w którym te składki wykaże.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL