fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lista 500

Słownik do Listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce

[b]Lista została opracowana na podstawie[/b]:
– przekazanych do redakcji kopii sprawozdań finansowych F-01
– sprawozdań finansowych SA-QS4/SA-Q4 przekazanych przez spółki giełdowe Komisji Nadzoru Finansowego
– sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się w 2007 roku opublikowanych w Monitorze Polskim B,
– przekazanych do redakcji ankiet zawierających podstawowe dane finansowe
– informacji prasowych oraz danych uzyskanych od firmy Dun & Bradstreet Poland
[b]Forma własności[/b] – trzycyfrowy kod, w którym każda cyfra oznacza:
1 – własność państwowa Skarbu Państwa
2 – własność państwowa państwowych osób prawnych
3 – własność komunalna
4 – własność prywatna
5 – własność zagraniczna
[b]PKD[/b] – rodzaj działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) określa przeważający rodzaj działalności:
[b]Sekcja A[/b]: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
[b](01 – 02)[/b] – rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, włączając działalność usługową
[b]Sekcja C[/b]: górnictwo
[b](10 – 12)[/b] – górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), wydobywanie torfu, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud uranu i toru
[b](13 – 14)[/b] – górnictwo rud metali, pozostałe górnictwo
[b]Sekcja D[/b]: przetwórstwo przemysłowe
[b](15 – 16)[/b] – produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz wyrobów tytoniowych
[b](17 – 19)[/b] – włókiennictwo, produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich oraz produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
[b](20)[/b] – produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), a także wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
[b](21 – 22)[/b] – produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
[b](23)[/b] – wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
[b](24)[/b] – produkcja wyrobów chemicznych
[b](25)[/b] – produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych
[b](26)[/b] – produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
[b](27 – 28)[/b] – produkcja metali, produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
[b](29)[/b] – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
[b](30 – 33)[/b] – produkcja maszyn biurowych i komputerów, maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
[b](34 – 35)[/b] – produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego
[b](36)[/b] – produkcja mebli, działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
[b](37)[/b] – przetwarzanie odpadów
[b]Sekcja E[/b]: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę [sub](40 – 41)[/sub]
[b]Sekcja F[/b]: budownictwo [b](45)[/b]
[b]Sekcja G[/b]: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego [b](50 – 52)[/b]
[b]Sekcja H[/b]: hotele i restauracje [b](55)[/b]
[b]Sekcja I[/b]: transport, gospodarka magazynowa i łączność [b](60 – 64)[/b]
[b]Sekcja J[/b]: pośrednictwo finansowe [b](65 – 67)[/b]
[b]Sekcja K[/b]: obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [b](70 – 74)[/b]
[b]Sekcja O[/b]: działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała [b](90 – 92)[/b]
[b]Przychody z działalności podstawowej:[/b]
– dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych: przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi (bez podatku akcyzowego)
– dla banków: suma przychodów z tytułu odsetek, prowizji, akcji i innych papierów wartościowych
– dla firm ubezpieczeniowych: suma składki brutto przypisanej w roku obrotowym
Zmiana przychodów – zmiana przychodów ze sprzedaży w 2007 roku w stosunku do 2006 roku
Udział eksportu w sprzedaży – proc. udział eksportu w przychodach ze sprzedaży w 2007 r.
[b]Przychody z całokształtu działalności:[/b]
przychody z działalności podstawowej powiększone o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe
[b]Wynik operacyjny:[/b]
– dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych – różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży i pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych towarów i materiałów w koszcie wytworzenia lub cenie zakupu powiększona o poniesione koszty zarządu, sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne
– dla banków – wynik na działalności bankowej
– dla firm ubezpieczeniowych – wynik techniczny
[b]Wynik finansowy brutto[/b] – zysk przed opodatkowaniem;
wynik na działalności operacyjnej powiększony o saldo przychodów i kosztów finansowych oraz saldo zdarzeń nadzwyczajnych
[b]Podatek dochodowy[/b]
[b]Wynik finansowy netto[/b] – zysk netto
[b]EBITDA[/b] – wynik przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją
– dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych – wynik operacyjny powiększony o amortyzację
– dla banków i firm ubezpieczeniowych – niewyznaczany
[b]Nakłady inwestycyjne[/b] – nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego
[b]Zatrudnienie[/b] – przeciętna liczba zatrudnionych (etaty)
[b]Wynagrodzenia[/b] – wynagrodzenie brutto pracowników z tytułu stosunku pracy, z tytułu umów-zleceń, o dzieło i agencyjnych
[b]Wskaźnik rentowności brutto[/b] – relacja wyniku finansowego brutto do przychodów ze sprzedaży
[b]Wskaźnik płynności[/b]
– relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych
[b]ROA[/b] – stopa zwrotu z aktywów – relacja wyniku finansowego netto do aktywów jednostki na koniec roku obrotowego
[b]Wyjaśnienia do tabel[/b]
SG) spółka giełdowa
DB) źródło: Dun & Bradstreet
1) dane szacunkowe
2) dane za 1.02.2007 – 31.01.2008
3) dane za 1.02.2008 – 31.01.2009
4) dane za 1.03.2007 – 29.02.2008
5) dane za 1.04.2007 – 31.03.2008
6) dane za 1.05.2007 – 30.04.2008
7) dane za 1.06.2007 – 31.05.2008
8) dane za 1.07.2007 – 30.06.2008
9) dane za 1.08.2007 – 31.07.2008
10) dane za 1.10.2007 – 30.09.2008
11) dane za 1.12.2007 – 30.11.2008
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA