fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Kiedy premier powoła komisarza rządowego

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Jeżeli organy gminy nie potrafią znaleźć drogi porozumienia, a przez to wzajemnie blokują możliwość skutecznego działania, prezes Rady Ministrów może je zawiesić
Taka sytuacja panuje w gminie Parysów, w której od 6 marca kompetencje rady i wójta przejął powołany przez premiera komisarz.
[srodtytul]Brak nadziei na poprawę[/srodtytul] Sytuację taką reguluje art. 97 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link], zgodnie z którym w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez radę oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) premier może działalność tych organów zawiesić. Dokonuje tego na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Jeżeli do zawieszenia już dojdzie, to prezes RM ustanawia zarząd komisaryczny, maksymalnie na dwa lata, jednak nie dłużej niż do wyboru organów stanowiącego i wykonawczego na kolejną kadencję.
Komisarza rządowego premier powołuje na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Należy jednak uprzednio przedstawić wójtowi i radzie zarzuty i wezwać te organy do niezwłocznego przedstawienia programu poprawy sytuacji gminy. Jednakże przedstawienie nawet najlepszego programu naprawczego nie powoduje dla organu nadzoru obowiązku odstąpienia od powołania komisarza. Z art. 97 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika bowiem tylko, by przed podjęciem decyzji o zawieszeniu organów gminy i ustanowieniu zarządu komisarycznego prezes RM wezwał do przedstawienia takiego programu. [srodtytul]Dwa organy w jednym[/srodtytul] Zgodnie z art. 97 ust. 4 gminnej ustawy ustrojowej powołany przez premiera komisarz wykonuje zadania i kompetencje zawieszonych organów. Kompetencje te przejmuje od dnia powołania. Oznacza to, że ma wykonywać te zadania, które ustawa o samorządzie gminnym przypisuje wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), ale również te, które wykonuje rada gminy. Można zatem powiedzieć, że komisarz wyborczy zastępuje jednoosobowo zarówno organ stanowiący, jak i wykonawczy. Na zakończenie zaznaczyć trzeba, że ustawa o samorządzie gminnym ani też żadna inna regulacja (np. ustawa o pracownikach samorządowych) nie zawierają przepisów określających kwalifikacje osoby powołanej na stanowisko komisarza rządowego. [ramka][b]Wójt odsunięty od obowiązków[/b] Jak podkreślił [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 16 listopada 2000 r.[/b], pracownikowi samorządowemu, który został odsunięty od wykonywania obowiązków w następstwie zawieszenia organów gminy na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przysługuje wynagrodzenie gwarancyjne przewidziane w art. 81 § 1 kodeksu pracy. Do tego wynagrodzenia nie mają zastosowania zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop i wobec tego w wynagrodzeniu tym nie mogą być uwzględnione inne składniki niż te, które wynikają z zaszeregowania pracownika i są określone stawką godzinową lub miesięczną [b](I PKN 544/00)[/b].[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA