Region powinien lepiej wykorzystać turystyczne atuty

ROL
Warmińsko-mazurskie należy do grupy słabiej rozwiniętych województw o strukturze wymagającej istotnej przebudowy. Udział sektora usług rynkowych w wartości dodanej regionu jest zdecydowanie za niski, rolnictwo odgrywa zbyt dużą rolę w gospodarce, a przemysł wymaga znaczącej poprawy zaawansowania technologicznego
Potencjał województwa, zarówno kadrowy, jak i materialny, jest niewystarczający do przyspieszenia rozwoju gospodarczego.
Szansa rozwojowa regionu związana jest z sektorem usług rynkowych, szczególnie turystyki. Warunkiem powodzenia jest wspieranie przedsiębiorczości, gdyż skłonność do podejmowania działalności gospodarczej jest w regionie znacznie niższa niż średnio w kraju. Należy rozbudowywać infrastrukturę okołobiznesową. Inwestorzy lokalni powinni dążyć do poprawy standardu usług turystycznych, do tworzenia oferty turystycznej także poza sezonem i rozwijać infrastrukturę dla właścicieli licznych w regionie działek. Innym kierunkiem działania może być oferta agroturystyczna dla osób o dochodach poniżej średniej krajowej, rozbudowa bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie, a także wznoszenie ośrodków spa dla turystów zagranicznych czy centrów konferencyjnych. W szerszym zakresie należy rozwijać inicjatywy turystyki niszowej kierowanej do bardziej wymagających klientów i turystyki edukacyjnej ekologiczno-przyrodniczej. Powodzenie takich przedsięwzięć wymaga prowadzenia kampanii promocyjnych i reklamowych o dużym rozmachu, także na arenie międzynarodowej.
Unowocześnienie przemysłu mogłoby się odbywać w drodze transferu wiedzy i technologii z ośrodków badawczo-rozwojowych, a także poprzez szersze zatrudnianie lepiej wykształconych kadr. Jednym z warunków poprawy zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego jest zewnętrzne zasilanie kapitałowe. Niezbędne jest także podjęcie wysiłku prowadzącego do podniesienia poziomu wykształcenia lokalnej siły roboczej. Przebieganie w granicach regionu lub w jego bliskim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych (Via Baltica i autostrada A1) musi być wsparte poprawą standardu dróg lokalnych oraz rozbudową niezbędnej infrastruktury. Najważniejsze centra turystyczne regionu powinny zostać połączone drogami odpowiedniej jakości. Rozwój przedsiębiorczości w szerszym zakresie powinien wykorzystywać przygraniczne położenie regionu, a także dostęp do morza. [srodtytul]Potencjał gospodarczy[/srodtytul] Województwo warmińsko-mazurskie jest dwunastym województwem w Polsce pod względem wartości regionalnego PKB, oraz PKB na głowę mieszkańca. Jego udział w krajowym PKB w roku 2004 wyniósł 2,9 proc., podobnie jak w roku 2000. Oznacza to, że wzrost w tych latach utrzymywał się na poziomie ogólnokrajowym. Wartość dodana brutto na jednego pracującego była w roku 2004 niższa o 5 proc. niż średnio w kraju, co stawia region na dziesiątej pozycji w Polsce. Sektorowa struktura wytwarzania PKB regionu w roku 2004 była niekorzystna. Udział rolnictwa był wyższy niż średnio w kraju (9,3 wobec 5 proc.), a usług rynkowych - niższy niż średnio w kraju (44,8 wobec 49 proc.). Udział usług nierynkowych utrzymywał się powyżej średniej krajowej. Relacje takie są typowe dla województw słabszych gospodarczo. Badania biorące pod uwagę szerokie spektrum wskaźników pokazują, że dynamika rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia się nieco korzystniej na tle kraju, niż wskazuje na to wskaźnik PKB. Pod względem sukcesu rozwojowego województwo znalazło się na siódmej pozycji wśród pozostałych regionów Polski. Przeciętna dynamika charakteryzująca ten region była wypadkową intensywnych zmian warunków życia, niskiej dynamiki rozwoju kapitału ludzkiego oraz w mniejszym stopniu niewielkiej poprawy funkcjonowania samorządów. W dziedzinie warunków życia sukcesem rozwojowym były ponadprzeciętny wzrost zamożności, warunków mieszkaniowych i wyposażenia gospodarstw domowych. Poprawę sytuacji odnotowano również w aspekcie usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. W badanym okresie bardzo niską dynamikę obserwowano natomiast prawie we wszystkich wskaźnikach związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. Biorąc pod uwagę stan wyjściowy poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego województwa z roku 1999, region warmińsko-mazurski określić można mianem słabego, ale stosunkowo dynamicznego. Dynamika ta nie była jednak wystarczająco silna, by w znaczący sposób wpłynąć na osiągnięcie przez region sukcesu rozwojowego. Pamiętać również należy, że biorąc pod uwagę wyjściowy poziom zagregowanych pięciu aspektów rozwoju, województwo warmińsko-mazurskie startowało w 1999 roku z ostatniej pozycji w kraju. [srodtytul]Niekorzystna struktura przemysłu[/srodtytul] Zaawansowanie technologiczne największych przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego prezentuje się niekorzystnie na tle innych województw. Wśród niespełna 200 dużych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego zaliczanych do gałęzi wysokich i średnio wysokich technologii nie ma ani jednego z regionu. Reprezentowane są jedynie przedsiębiorstwa w gałęziach zaliczanych do średnio niskich i niskich technologii. Wśród zakładów przemysłowych w kategorii średnio wysokich technologii na terenie województwa działa nieuwzględniony na liście 2000 "Rzeczpospolitej" Philips Lighting Poland, oddział w Kętrzynie. Województwo warmińsko-mazurskie dysponuje ograniczonym potencjałem stwarzającym warunki do unowocześniania gospodarki regionu. Poza niskim zaawansowaniem technologicznym przemysłu przetwórczego przeszkodą są także niższa niż w całym kraju relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do regionalnego PKB, niższa od średniej ogólnopolskiej liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców, niski odsetek studentów szkół wyższych oraz znacząco niższe od średniej nakłady inwestycyjne na mieszkańca. Struktura przychodów przemysłu przetwórczego województwa wskazuje na specjalizację regionu w przemyśle meblarskim, spożywczym i drzewnym. Gałęzie te wytwarzają ponad połowę wartości sprzedanej przemysłu przetwórczego (w ogólnopolskiej strukturze analogiczny udział wynosi 28,5 proc.). Struktura taka wynika ze znaczącego udziału rolnictwa oraz dobrego dostępu do surowca dla przemysłu meblarskiego. Silną pozycję ma również przemysł produkcji maszyn i urządzeń, którego udział w produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (8,4 proc.) jest większy niż średnio w kraju (6,4 proc.). [srodtytul]Prognoza koniunktury[/srodtytul] Od początku 2001 roku do lipca 2007 roku koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim oceniana była zdecydowanie lepiej niż średnio w kraju. Średnia wartość wskaźnika bieżącej koniunktury w regionie wynosiła w tym czasie 8 pkt, podczas gdy w całej Polsce było to 5,9 pkt. Gorzej od ogólnopolskich kształtowały się w tym czasie także oczekiwania w regionie. Średnie wartości wskaźników prognostycznych wynosiły w tym czasie odpowiednio 12,8 oraz 13 pkt. Zwraca uwagę silna korelacja pomiędzy wskaźnikiem dla województwa i wskaźnikiem ogólnopolskim. Oznacza to, że koniunktura w województwie warmińsko-mazurskim jest zależna od koniunktury w kraju. IBnGR dokonał oceny prawdopodobnych zmian koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim do końca roku 2008 i na tej podstawie przeprowadził projekcję wartości wskaźnika koniunktury w tym okresie. Wyniki analizy wskazują, że koniunktura w województwie do końca 2008 roku nadal oceniana będzie jako korzystna, a wartości wskaźnika koniunktury utrzymają się na poziomie zbliżonym do ogólnopolskiej. W okresie wakacyjnym wskaźnik wojewódzki może być tradycyjnie wyższy od ogólnopolskiego. Autorzy są pracownikami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL