fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Silniejszy wojewoda, kompetentny marszałek

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Wzmocnienie pozycji wojewody i jednocześnie przekazanie wielu jego kompetencji samorządom przewidują ustawy uchwalone przez Sejm.
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wzmacnia jego rolę jako przedstawiciela Rady Ministrów i zwierzchnika rządowej administracji zespolonej (np. inspekcje ochrony środowiska, transportu drogowego, nadzoru budowlanego). Chodzi o zwiększenie jej sprawności oraz odpowiedzialności wojewody za stan porządku publicznego i bezpieczeństwa.Nowa ustawa nabierze mocy 1 kwietnia 2009 r. Według niej wojewoda byłby organem rządowej administracji zespolonej oraz ogólnej administracji rządowej w województwie. Do jego zadań, jak dziś, należałby nadzór nad działalnością samorządu i reprezentowanie Skarbu Państwa. Byłby też nadal organem wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym.
Nowością w powoływaniu przez premiera wojewodów i wicewojewodów mają być kryteria dla kandydatów, takie jak: obywatelstwo polskie, tytuł magistra lub równorzędny, trzyletni staż w kierowaniu zespołami ludzkimi, nieposzlakowana opinia, pełnia praw publicznych, niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Wzmocnienie uprawnień wojewody czyni go najważniejszym kontrolerem w województwie. Przepisy regulujące zasady kontroli znacząco rozbudowano. Wojewoda będzie mógł w uzasadnionych wypadkach kontrolować wykonywanie zadań przez podporządkowaną ministrom administrację niezespoloną. Druga ustawa, dotycząca podziału zadań w administracji publicznej, zawiera zmiany przenoszące kompetencje – głównie od urzędów wojewódzkich do samorządów (np. przekazanie im ośrodków doradztwa rolniczego) – w 25 ustawach z różnych dziedzin prawa administracyjnego. To kolejny krok w decentralizacji zadań publicznych.
Od 1 kwietnia 2009 r. pracownicy urzędów wojewódzkich wykonujący przekazywane zadania staną się pracownikami urzędów marszałkowskich (z wyjątkiem tych, którzy nie wyrażą zgody na przeniesienie). [b]Nastąpi także przekazanie samorządom majątku Skarbu Państwa niezbędnego do wykonywania przejętych zadań. Dostaną też z budżetu państwa dotacje na sfinansowanie zadań wykonywanych wcześniej przez administrację rządową.[/b]
Ustawy rozpatrzy teraz Senat.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA