fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 219 z 11 grudnia 2008

[b]Rozporządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 1401) z 28 listopada w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań – historyczny zespół miasta”; weszło w życie 11 grudnia.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 1402) z 21 października w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium RP, wywóz z terytorium RP i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego; 25 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1403 – 1407):
- [b]finansów[/b], z 27 i 28 listopada, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługują umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek,
– organizacji urzędów kontroli skarbowej; oba 26 grudnia,
- [b]sprawiedliwości [/b]z 26 listopada w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka; 11 grudnia,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 13 i 27 listopada, w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji
– do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii,
– do wykonywania zawodu pracownika ochrony; oba 11 grudnia.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1408 – 1409):
- z 2 grudnia (K. 37/07) o niezgodności z konstytucją art. 62 ust. 2 prawa przewozowego z 15 listopada 1984 r. w części obejmującej zwrot, „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”; w tym zakresie stracił moc 11 grudnia,
- z 2 grudnia (P. 48/07) o zgodności z konstytucją art. 30 § 4 oraz art. 50 § 3 kodeksu pracy.
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=292016]Zobacz treść Dz.U. nr 218[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA