fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Skarga na działalność wójta

Czy jest jakiś przepis ustawowy, który mówi wyraźnie, że skargę na działalność wójta rada gminy powinna rozpatrzyć w formie uchwały?
[b]Nie. [/b]Ani kodeks postępowania administracyjnego, ani ustawa o samorządzie gminnym nie zawierają przepisów określających szczegółową procedurę postępowania w sprawach rozpatrywania skarg na działalność wójta (burmistrza, prezydenta). Jest to materia, która powinna zostać uregulowana w statucie gminy. Możliwe są zasadniczo dwa rozwiązania. Pierwsze to przekazanie przez przewodniczącego skargi do rozpatrzenia komisji rady (z reguły będzie to komisja rewizyjna) z jednoczesnym poinformowaniem rady o tym fakcie. Drugie to rozpatrzenie skargi przez radę na sesji. Niezależnie jednak od przyjętego trybu wynikiem jej rozpatrzenia powinna być uchwała rady. Wynika to z faktu, iż podstawową formą działania rady, we wszystkich sprawach należących do jej właściwości, jest uchwała.
[i]Podstawa prawna
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA