fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służba zdrowia

Wysokie standardy i regulacje prawne

Regulacje prawne nie wystarczą – zapewnienie wysokich standardów w relacjach pomiędzy użytkownikami wyrobów medycznych i ich dostawcami
Prowadzenie działalności bez kontaktów i współpracy pomiędzy producentami/dostawcami oraz użytkownikami wyrobów medycznych jest niemożliwe. Jak jednak zapewnić taką ich formę, aby nie prowadziły do możliwości ocenienia ich jako nieetyczne albo jeszcze gorzej – korupcyjne?
Każde z zaangażowanych środowisk konstruuje w tym celu swoje kodeksy etyki i inne spisy zasad swego działania i współpracy. Jednak samo ich istnienie nie gwarantuje jednakowego stosowania się do nich przez partnerów. Analiza wielu przypadków wskazuje, że odsetek przypadków zdecydowanie korupcyjnych, jak i jednoznacznie zgodnych z prawem jest mniejszy niż łączny odsetek przypadków wątpliwych. Przypadki wątpliwe wynikają albo z niejednoznaczności zapisów spotykanych w aktach prawnych, albo z różnic interpretacyjnych.
Dlatego przepisy prawa nie zastąpią wysokich standardów etycznych w kontaktach między producentami i użytkownikami wyrobów medycznych. Wiele organizacji, w tym Związek Technologii Medycznych z Niemiec (BVMed), a w Polsce POLMED, podejmuje działania w celu stworzenia standardów i wzorców zachowań w obszarze współpracy rynku i użytkowników wyrobów medycznych, w tym także lekarzy.
Przykładowo, wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego przedstawicieli środowisk medycznych przez współfinansowanie przez przemysł ich udziału w kongresach, konferencjach czy seminariach w kraju i za granicą, bądź organizowanie przez przemysł szkoleń produktowych lub w zakresie nowych procedur medycznych, możliwych do zastosowania dzięki nowym technologiom medycznym, winno opierać się na czterech zasadach:
– rozdzielności – wyraźnego rozdzielenia działalności operacyjnej przemysłu od oferowanego wsparcia środowiskom medycznym oraz ich przedstawicielom,
– transparentności – oferowanie przedstawicielom środowisk medycznych wsparcia ich rozwoju odbywa się za wiedzą i zgodą przełożonych,
– adekwatności – świadczenie lub wsparcie oferowane jest w minimalnym zakresie niezbędnym dla osiągnięcia wyznaczonych celów,
– dokumentacji – prośby, oferty, zaproszenia, zgody i wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami dokonywane są w formie pisemnej i archiwizowane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA