fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Sąd: rada gminy nie mogła odmówić rozwiązania stosunku pracy z radnym - byłym prezesem spółki

Fotorzepa, Robert Gardziński
Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Radę Gminy przy odmówieniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym na fakt działania pracodawcy wbrew własnym interesom – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Rada Gminy nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym M. K. przez spółkę, której był dotychczas prezesem.

Firma tłumaczyła, iż powodem wypowiedzenia umowy było wygaśnięcie mandatu do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. Jak dodano, w spółce nie ma innego stanowiska z kompetencjami do kierowania i zarządzania. Spółka zatrudnia niewiele ponad 20 osób i nie dysponuje wolnymi stanowiskami pracy. Co więcej, kontynuacja zatrudnienia radnego jest niemożliwa także ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki oraz nieprawidłowości w zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru przez M. K.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że rada gminy może odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli stwierdzi, że nieuzasadniona decyzja pracodawcy może mieć negatywny wpływ na działalność rady gminy, w której radny pełni funkcję radnego.

Rada przekonywała, iż odwołanie radnego z pełnienia funkcji członka zarządu powoduje wyłącznie konsekwencję ustania stosunku korporacyjnego, nie stanowi zaś podstawy do rozwiązania stosunku pracy.

Zdaniem Rady rozwiązanie stosunku pracy z wieloletnim, doświadczonym pracownikiem, prowadzącym sprawy spółki od momentu jej powstania przez okres 7 lat, było decyzją nieprzemyślaną i niezgodną z interesem spółki.

Radni podnosili jednocześnie, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym może mieć ponadto negatywny wpływ na pełnienie przez radnego obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy. Skutkiem działania spółki będzie konieczność podjęcia przez radnego czynności w kierunku poszukiwania nowego zatrudnienia, co zakłóci sprawne działanie rady.

W skardze do sądu spółka zarzuciła naruszenie jej uprawnień jako pracodawcy do swobodnego kształtowania polityki zatrudnienia, doboru kadry pracowniczej, a w konsekwencji do zatrudniania i zwalniania pracowników, naruszenie zasad współżycia społecznego, prowadzące do nadużycia prawa nie zasługującego na ochronę.

W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił uchwałę Rady.

Sąd nie podzielił poglądu, że rada gminy może odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli stwierdzi, ze decyzja pracodawcy może mieć wpływ na działalność rady gminy , w której radny pełni funkcję. – Celem omawianego przepisu nie jest bowiem udzielenie swoiście rozumianej ochrony podmiotowi, który ma udzielić - bądź nie – zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – wskazał sąd.

Jak dodano, rozwiązanie stosunku pracy zazwyczaj wiąże się z utratą stałego źródła dochodu i koniecznością poszukiwania pracy, wobec czego, idąc tokiem rozumowania Rady, zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nigdy nie mogłaby być wyrażona. Ponadto celem ochrony jest zapewnienie radnemu swobody w wykonywaniu mandatu, a nie tworzenie szczególnych przywilejów w zakresie trwałości stosunku pracy.

Co więcej, zdaniem sądu nie do przyjęcia jest również argumentacja Rady Gminy, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym - wieloletnim, doświadczonym pracownikiem, była nieprzemyślana i niezgodna z interesem spółki. - Argumentacja taka jest przejawem naruszenia przez Radę Gminy kompetencji pracodawcy do kształtowania we własnym zakresie polityki zatrudnienia i doboru kadry – stwierdził WSA.

Za niedopuszczalne uznano też powoływanie się przez Radę na fakt działania pracodawcy wbrew własnym interesom. – Taka argumentacja ( abstrahując od jej zasadności) ingeruje w sposób niedopuszczalny w prawo spółki do podejmowania w sposób autonomiczny decyzji, dotyczących jej funkcjonowania i nie mieści się w przyczynach, dla których może nastąpić odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – napisano w uzasadnieniu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gd 36/17)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA