fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 kwietnia 2008

- Rada Ministrów wydała cztery rozporządzenia, jedno nowe, trzy zmienione, w sprawie:
– wynagrodzenia zasadniczego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz stawek dodatku funkcyjnego (DzU nr 73, poz. 428)
– załącznika „Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników” do rozporządzenia o zarobkach pracowników zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (DzU nr 73, poz. 429)
– zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 73, poz. 430)
– oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (DzU nr 73, poz. 431)
- także ministrowie są autorami rozporządzeń płacowych, które dotyczą pracowników:
– cywilnych więziennictwa (DzU nr 73, poz. 434)
– placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN (DzU nr 73, poz. 435)
– Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (DzU nr 73, poz. 437)
- zmienione 24 kwietnia rozporządzenie ministra finansów w sprawie przyznania tytułowej agencji tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 73, poz. 432)
- minister obrony narodowej uchylił rozporządzenie z 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz (DzU nr 73, poz. 433)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi mówi o pomocy dla plantacji trwałych następujących roślin energetycznych: wierzby, topoli, miskanta, ślazowca pensylwańskiego, i podaje, że zryczałtowany koszt założenia plantacji, w przeliczeniu na 1 ha, wynosi (w kolejności): 8600 zł, 8400 zł, 18 000 zł, 10 200 zł (DzU nr 73, poz. 439)
- następne jego rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy dla plantacji trwałych oraz wymagania, jakie powinny one spełniać (DzU nr 73, poz. 440)
- dzień później zaczęło obowiązywać jego kolejne rozporządzenie wskazujące wysokość pomocy do tych plantacji. Zależy ona od rodzaju rośliny i w 2008 r. wynosi: dla wierzby – 50 proc., topoli – 30 proc., miskanta – 30 proc., ślazowca pensylwańskiego – 40 proc. zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem plantacji (DzU nr 76, poz. 455)
- w rozporządzeniu o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej zmienił się jeden przepis, mianowicie ust. 4 w § 16. Ma teraz następującą treść: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu służby o 8 godzin” (DzU nr 73, poz. 442)
- w rozporządzeniu ministra obrony narodowej w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin w § 13 zmienił się ust. 4; dotyczy on okresów służby traktowanych jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim (DzU nr 61, poz. 381)
- od 28 kwietnia obowiązuje nowy załącznik (nr 1) do rozporządzenia ministra finansów w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (DzU nr 71, poz. 417)
- minister gospodarki określił sposób ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej (DzU nr 72, poz. 423)
- we wtorek, 29 kwietnia, straciły moc, jako niezgodne z konstytucją, art. 2a, art. 4 ust. 2 (w części „Przedstawiciel może wyrażać stanowisko w każdej sprawie”), art. 12 ust. 4 (w części „w głosowaniu jawnym”) ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (DzU nr 72, poz. 427)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA