fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Szczegóły reformy pomocy prawnej

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Na Komitecie Stałym Rady Ministrów rozpatrywany był przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

Projektowany system będzie składał się z trzech modułów: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej, edukacji prawnej społeczeństwa.

Dla kogo?

Projekt ustawy zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,

- weterani,

- oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie również przysługiwała każdemu w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową, zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel.

Kto pomoże?

Projekt ustawy pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia ok. 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a także udzielania nieodpłatnej informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej.

W skali całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Projekt był istotnym elementem wygłoszonego 1 października 2014 r. exposé Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych projektowany system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Wsparcie będzie przysługiwać osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, status kombatanta lub weterana oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły także skorzystać w sytuacjach nadzwyczajnych osoby, które spełniają warunki przyznania takiego świadczenia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; - pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne;

- sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc ta nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W udzielanie pomocy prawnej będą zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego oraz prawnicze samorządy zawodowe, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Powiat będzie zawierał porozumienie z gminami na obszarze tego powiatu w sprawie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej, określające w szczególności:

- gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne, w których będą usytuowane punkty pomocy prawnej;

- harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna;

- zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym pomocy prawnej.

Powiat będzie również corocznie zawierał z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności:

- liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania;

- zobowiązanie dziekanów okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania pomocy prawnej;

- szczegółowe zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających pomocy prawnej.

Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście adwokat lub radca prawny na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Bezpłatna informacja

Nieodpłatna informacja prawna będzie przysługiwać wszystkim osobom fizycznym. Obywatel uzyska informację o obowiązujących aktach normatywnych regulujących przedstawione zagadnienie, sposobach uzyskania pomocy prawnej lub innego rodzaju pomocy dotyczącej rozwiązania problemów prawnych.

Wojewoda będzie prowadzić wojewódzkie centrum informacji prawnej, w którym będzie prowadzona obsługa infolinii, za której pośrednictwem będzie udzielana informacja prawna.

Organizację usługi telekomunikacyjnej w zakresie infolinii zapewni Minister Sprawiedliwości. Realizację zadania polegającego na udzielaniu informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej wojewoda powierzy organizacji pozarządowej, wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

Edukacja prawna społeczeństwa

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Przewiduje się w szczególności, że zadaniem organów administracji publicznej będzie podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA