fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS odda nadpłatę bez odsetek

123RF
Datą stwierdzenia nienależnie opłaconych składek jest dzień złożenia korekty druków. Stwierdzona nadwyżka z urzędu pokrywa zaległe, bieżące lub przyszłe wpłaty. Płatnik może żądać jej zwrotu, ale nie ma prawa do oprocentowania.

Czasem płatnik orientuje się, że nadpłacał składki, dopiero po kilku latach. Składa korekty dokumentów w ZUS i czeka na zwrot nadwyżki z odsetkami. Tymczasem organ zalicza ją, i to bez odsetek, na bieżące wpłaty. Czy postępuje słusznie, jeśli np. nie powiadomił płatnika o nadpłacie powstałej kilka lat temu, która wynikała z faktu, że opłacał składki po przekroczeniu ich rocznego limitu?

Niestety tak. Po pierwsze, procedurę zwrotu nienależnie opłaconych składek oraz zasady ich rozliczania szczegółowo regulują art. 19 i 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121, dalej ustawa o sus). Zgodnie z jej art. 19 ust. 6a do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaconych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek stosuje się art. 24 ust. 6a–8 ustawy o sus. Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się dopiero datę złożenia w ZUS dokumentów korygujących –imiennego raportu i deklaracji.

Po drugie, zgodnie z art. 19 ust. 6b ustawy o sus, dopóki ZUS nie sprawdzi wysokości rocznej podstawy wymiaru składek, dopóty nie można mówić o istnieniu jakiejkolwiek nadpłaty. Natomiast do sprawdzenia limitu 30-krotności wymaga się, aby płatnik złożył dokumenty wymienione w art. 19 ust. 6a ustawy o sus. Zatem o nienależnie opłaconych składkach można mówić dopiero od dnia, w którym ZUS otrzymał imienny raport miesięczny korygujący i deklarację rozliczeniową korygującą. W tym terminie można stwierdzić, że składki zostały nienależnie opłacone.

Po trzecie, w myśl art. 24 ust. 6a ustawy o sus nienależnie opłacone składki ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących wpłat, a gdy ich nie ma – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. ZUS zwraca nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. Gdy nie dotrzyma tego terminu, płatnik ma prawo do oprocentowania nadpłaty w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, liczonym od dnia złożenia wniosku o zwrot.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że naliczenie odsetek za zwłokę jest możliwe jedynie wtedy, gdy płatnik złoży wniosek o zwrot takich składek oraz gdy nie zostaną one zwrócone w ciągu 30 dni od wpływu podania. Gdy płatnik nie składa pisma o zwrot nadpłaty, a jedynie poprosi o jej zaliczenie na poczet bieżących składek, to nie będzie podstawy, aby wystąpić z roszczeniem o odsetki. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 14 lutego 2013 r. (III AUa 829/12).

Ewentualne odsetki należałyby się płatnikowi jedynie od dnia złożenia wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek. I to pod warunkiem, że ZUS nie odda ich w ciągu 30 dni od wpływu tego pisma. Nie ma więc mowy, aby odzyskać je za minione lata.

Autor jest radcą prawnym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA