fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Poznamy daty urodzenia sędziów sądu okręgowego

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
Data urodzenia sędziego oraz miejscowość jego zamieszkania stanowią informację publiczną, gdyż mają związek z pełnieniem przez sędziego funkcji publicznej – tak stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Mężczyzna wystąpił do prezesa sądu okręgowego z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczącej imion i nazwisk, dziennej daty urodzenia oraz miejscowości zamieszkania wszystkich sędziów sądu, w formie odpowiedzi przesłanej na wskazany przez niego adres e-mail.

Prezes sądu odmówił mu jednak dostępu do danych. Wyjaśnił, że w tej sprawie kierował się koniecznością ochrony prywatności osób fizycznych, zgodnie z uregulowaniem zawartym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem prezesa, żądane dane pozwalają ustalić dokładny adres pod jakim sędzia zamieszkuje. Szef sądu dodał na koniec, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu okręgowego znajdują się dane dotyczące imienia i nazwiska oraz stanowisk zajmowanych przez sędziów w poszczególnych wydziałach sądu i to powinno wnioskodawcy wystarczyć.

Mężczyzna odwołał się do prezesa sądu apelacyjnego. Wyjaśnił, że żądane dane są ściśle związane z pełnieniem przez sędziów funkcji publicznej i jako takie stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu.

Prezes sądu apelacyjnego, utrzymał w mocy decyzję niższej instancji. Wyjaśnił, że z przepisów jasno wynika, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Wprawdzie ograniczenie to nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, jednakże kluczowe znaczenie ma, to czy dane, mające podlegać udostępnieniu, mają związek z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych.

Zdaniem prezesa, informacje tyczące się sędziów sądu okręgowego, obejmujące datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania, w żaden sposób nie mają związku z pełnieniem przez sędziów tej funkcji. Nie bez znaczenia pozostaje też zapis Konstytucji, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Mężczyzna złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wyjaśnił, że data urodzenia sędziego, obejmująca dane o dniu, miesiącu i roku tego zdarzenia, wyznacza wiek sędziego, zakreślając cezurę czasową pełnienia funkcji sędziego. Przypomniał, iż informacja o dacie urodzenia jest niezbędna do określenia daty osiągnięcia przez daną osobę wieku dwudziestu dziewięciu lat, uprawniającego do powołania na urząd sędziego, jak również wieku sześćdziesięciu siedmiu lat, uprawniającego do przejścia w stan spoczynku.

Dodatkowo skarżący wskazał, że sylwetki osób przedstawianych prezydentowi RP do powołania na urząd sędziego są w bardzo szerokim zakresie opisywane w uchwałach Krajowej Rady Sądownictwa. Każdy taki opis rozpoczyna się od podania daty urodzenia przyszłego sędziego, czyli dnia, miesiąca i roku urodzenia. Taka praktyka wynika z tego, że tylko przy podaniu daty urodzenia przyszłego sędziego możliwe jest ustalenie czy osiągnął on wymagany wiek dwudziestu dziewięciu lat do objęcia urzędu sędziego.

Zdaniem mężczyzny, również informacja o miejscowości zamieszkania sędziego ma ścisły związek z pełnioną przez niego funkcją publiczną i nie pozostaje bez wpływu na warunki jej wykonywania. Dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby sądu i spowrotem generują należności zwiększające wydatki budżetowe sądu. Zauważył to również ustawodawca, ustalając regułę zamieszkania sędziego w miejscu pełnienia służby i dopuszczając od niej jedynie uzasadnione odstępstwa.

Mężczyzna na koniec wyraził pogląd, że prywatność osoby fizycznej nie jest chroniona, gdy chodzi o informacje o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tej funkcji. Natomiast osoba pełniąca funkcje publiczne, taka jak sędzia musi liczyć się z zainteresowaniem opinii publicznej.

18 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił obie decyzje prezesów.

WSA stwierdził, iż dane odnoszące się do wieku sędziego oraz adresu są związane z pełnioną przez niego funkcją publiczną, co za tym idzie, odmowy udostępnienia informacji nie można uzasadnić ochroną jego prywatności. Wiek sędziego ma bowiem wpływ na możliwość kandydowania na stanowisko sędziego, natomiast miejsce zamieszkania ma znaczenie zarówno dla jakości pełnionej przez niego służby, jak i dla funkcjonowania sądu jako organu władzy i jako jednostki budżetowej

Sąd przypomniał, że pojęcie informacji publicznej odnosi się do wszelkich faktów dotyczących spraw publicznych, rozumianych jako działalność zarówno organów władzy publicznej, jak i samorządów gospodarczych i zawodowych w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej oraz gospodarowania mieniem publicznym, Skarbu Państwa.

Zdaniem WSA, sądy, jako organy władzy sądowniczej, wydające wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonują zadania w imieniu państwa, którego funkcje realizują. Są to więc organy państwowe powołane do rozpatrywania i rozstrzygania sporów prawnych w imieniu państwa. Zaś sędziowie, jako funkcjonariusze publiczni są podmiotami zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Dane odnoszące się do wieku sędziego oraz adresu są związane z pełnioną przez niego funkcją publiczną, co za tym idzie, odmowy udostępnienia informacji nie można uzasadnić ochroną jego prywatności. Wiek sędziego ma bowiem wpływ na możliwość kandydowania na stanowisko sędziego natomiast miejsce zamieszkania ma znaczenie zarówno dla jakości pełnionej przez niego służby, jak i dla funkcjonowania sądu jako organu władzy i jako jednostki budżetowej (II SA/Gd 764/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ciekawostką jest, iż zdania sądów administracyjnych w materii jawności daty urodzenia i miejsca zamieszkania są podzielone. Nie tak dawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie o sygn. akt II SAB/Op 67/14 nie podzielił argumentów podnoszonych przez obywatela w podobnej sprawie i skargę oddalił.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA