fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Kazusy dla zdających: Pisząc umowę nie masz wzoru

Fotorzepa / Bartek Sadowski
Komparycja, czyli właściwe określenie stron, jest niezbędnym elementem każdej umowy.

Od 11 do 13 marca przeprowadzony będzie egzamin zawodowy na radców prawnych i adwokatów. Dzień trzeci egzaminu podzielono na dwie części: egzamin z prawa administracyjnego i gospodarczego. Dziś publikujemy wzory komparycji umów gospodarczych na ostatnią część egzaminacyjnego maratonu (źródło: wyd. C.H. Beck). Komparycja to pierwsza część umowy, w której się określa, kto z kim zawiera umowę. Ta część jest niezbędnym elementem każdej umowy, a w praktyce sprawia wiele trudności. Dziś podpowiadamy, jak prawidłowo oznaczyć stronę umowy.

Skarb Państwa

- Minister

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra spraw wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, 02-590 Warszawa, NIP (...), REGON (...), w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z 21 listopada 2011 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, działa pan Jacek Dajniuk, dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych.

Podstawa prawna

Zakres działania ministra wynika z:

a) ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 743 ze zm.);

b) rozporządzeń prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 33 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 392 ze zm.). Na przykład odnośnie do ministra spraw wewnętrznych jest to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra spraw wewnętrznych (DzU nr 248, poz. 1491), na mocy którego minister ten kieruje działem administracji rządowej: sprawy wewnętrzne. Sprawy, które obejmuje ten dział, określa ustawa o działach administracji publicznej;

c) ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 124):

Art. 17a.

1. Organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu Państwa reprezentują Skarb Państwa zgodnie z ich właściwością i w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

2. Do czynności prawnych dokonanych z naruszeniem przepisów o właściwości i zakresie reprezentacji Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio art. 103 § 1 i 2 k.c. (...)

d) przepisów szczególnych. Na przykład zgodnie z art. 80a ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) centralną ewidencję pojazdów prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych, którym zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem z 18 listopada 2011 r. pozostaje minister spraw wewnętrznych. W konsekwencji w przypadku zawierania umów, np. na świadczenie usług związanych z utrzymaniem tej ewidencji, właściwym statio fisci Skarbu Państwa będzie minister spraw wewnętrznych.

- Wojewoda

Skarb Państwa – wojewoda małopolski z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP (...), REGON (...), reprezentowany przez:

Panią Katarzynę Nowak – dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, działającą na podstawie pełnomocnictwa z 5 maja 2010 r., które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

Podstawa prawna

a) ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (DzU nr 31, poz. 206 ze zm.),

b) ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1224).

- Urząd wojewódzki

Skarb Państwa – Małopolski Urzęd Wojewódzki z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP (...), REGON (...), reprezentowany przez:

Panią Agnieszkę Kowal – dyrektora generalnego urzędu.

Podstawa prawna

a) ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa:

Art. 17.

1. Kierownicy urzędów państwowych, w rozumieniu przepisów o pracownikach urzędów państwowych, w szczególności dyrektorzy generalni urzędów, reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do powierzonego im mienia i w zakresie zadań ich urzędów określonych w odrębnych przepisach. W strukturach organizacyjnych urzędów państwowych wyznacza się komórki albo stanowiska pracy do obsługi spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa.

2. Kierownicy urzędów państwowych mogą w zakresie uprawnień reprezentowania Skarbu Państwa wynikających z przepisów odrębnych udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa kierownikom podporządkowanych im jednostek organizacyjnych;

b) ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.).

Art. 25. (...)

4. Dyrektor generalny urzędu:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez: (...)

e) gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,

f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058 i nr 220, poz. 1420), (...)

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:

a) przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,

b) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (...).

Gmina

Gmina Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP (...), REGON (...)

reprezentowana przez:

Panią Natalię Nowak – burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne, wybranego w wyborach bezpośrednich 4 maja 2006 r. (zaświadczenie o wyborze na burmistrza wydane przez Gminną Komisję Wyborczą stanowi załącznik nr 1 do Umowy), działającego zgodnie z Uchwałą Nr 145/XI/2009 Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych z 15 listopada 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub nieoznaczony, której uwierzytelniona kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy (przy kontrasygnacie skarbnika gminy pana Jacka Kowalskiego).

Podstawa prawna

1) ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1594 ze zm.),

2) statut konkretnej gminy.

Art. 18. (...)

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: (...)

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, (...)

Art. 31.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. (...)

Art. 46.

1) Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. (...)

3) Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

Art. 47.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. (...)

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przedsiębiorca Dorota Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Damex Dorota Nowak, z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 14, 01-123 Kraków, NIP (...), REGON (...), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 234578, z której zaświadczenie o wpisie stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

reprezentowana przez:

pana Macieja Kowalskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa z 4 listopada 2011 r., które stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

Podstawa prawna

ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 672):

Art. 16.

1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. (...)

Spółka cywilna

Agnieszka Misiak prowadząca działalność gospodarczą w Lublinie, pod adresem ul. Nowy Świat 30, 01-120 Lublin, NIP (...), REGON (...), wpisaną do -Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 674 839, z której zaświadczenie o wpisie stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

oraz

Paweł Matejko prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie pod adresem: ul. Sienna 14, 01-123 Kraków, NIP (...), REGON (...), wpisanym do -Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem (...), z której zaświadczenie o wpisie stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Misiak i Matejko spółka cywilna na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej 3 sierpnia 2011 r., której uwierzytelniona kopia stanowi załącznik nr 3 do Umowy, NIP (...), REGON (...).

Podstawa prawna

1) kodeks cywilny:

Art. 865.

§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Art. 866.

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

2) umowa konkretnej spółki.

W piątek wzór opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji cywilnej

Wzory do ćwiczenia

- „Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości". Tom 2. „Akta gospodarcze i administracyjne", wyd. 5, Wydawnictwo C. H. Beck.

- „Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości". Tom 3. „Wzory pism z komentarzami", K. Gorzelnik, wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck.

- „Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości". Tom 4. „Wzory pism z komentarzami", wyd. 5, Wydawnictwo C. H. Beck.

- „Kodeks spółek handlowych". „Orzecznictwo Aplikanta", wydanie 2, Wydawnictwo C. H. Beck.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA