fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kasy fiskalne 2015 - odpowiedzi na pytania czytelników

123RF
Najpóźniej od 1 marca 2015 r. kasy fiskalne muszą mieć, bez względu na obroty na rzecz osób indywidualnych, nowe grupy podatników, m.in. lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy i kosmetyczki.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy odpowiada na pytania czytelników dotyczące stosowania kas fiskalnych

Urząd musi wiedzieć o rozpoczęciu ewidencjonowania

Prowadzę zakład fryzjerski. Od 1 marca 2015 r. będę musiała ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Czy powinnam zawiadamiać urząd skarbowy o rozpoczęciu używania kasy fiskalnej?

Tak.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie w sprawie kas), rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

1) złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy;

2) fiskalizacją kasy.

Wzór zawiadomienia składanego do naczelnika urzędu znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. Zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania.

W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie to może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy. Wzór zgłoszenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas (ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA PRZEZ PODATNIKA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY) (§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas).

Czytelniczka powinna zatem złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji za pomocą kasy fiskalnej i dopilnować fiskalizacji kasy.

Paragraf 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas koresponduje z § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, wyłącznie na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania (zob. art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT). Ulga ta przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r., IPPP2/443-794/14-2/MT).

Do fiskalizacji potrzebny jest serwisant

Co to jest fiskalizacja kasy fiskalnej i czy mogę przeprowadzić ją samodzielnie?

Przez fiskalizację kasy rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas).

Podatnik nie może dokonać fiskalizacji kasy we własnym zakresie. Musi  to zrobić za pomocą serwisanta. Fiskalizacja jest przeprowadzana przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej (§ 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas). Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

W terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (§ 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas). Wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas (ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA PRZEZ PODATNIKA DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY).

Numer ewidencyjny kasy to niepowtarzalny numer, który naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika i podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas (zob. § 2 pkt 9 rozporządzenia w sprawie kas).

Niezależnie od zgłoszenia przez podatnika, kasę zgłasza do urzędu skarbowego również podmiot prowadzący serwis. W terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas składa do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika obowiązanego do prowadzenia ewidencji zgłoszenie danych dotyczących kasy (§ 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas). Wzór tego zgłoszenia określony jest w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie kas (ZGŁOSZENIE/AKTUALIZACJA PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY SERWIS KAS LUB PROWADZĄCY SERWIS GŁÓWNY DANYCH DOTYCZĄCYCH KASY).

Numer ewidencyjny wpisuje się do książki kasy

Po fiskalizacji kasy zgłosiłam ją do urzędu skarbowego. Obecnie otrzymałam z urzędu skarbowego numer ewidencyjny kasy. Co mam zrobić  z tym numerem?

Otrzymany numer ewidencyjny musi być naniesiony w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowie kasy (zob. 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas). Czytelniczka powinna zatem wpisać otrzymany numer ewidencyjny kasy do książki kasy oraz nanieść w sposób trwały na obudowę kasy fiskalnej.

Przez książkę kasy rozumie się dokumentację dotyczącą danej kasy, której wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy o VAT (§ 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kryteriów technicznych kas).

Używanie kasy to nie tylko wydruk paragonów

Prowadzę gabinet dentystyczny i od 1 marca 2015 r. mam mieć kasę fiskalną. Słyszałam, że posiadanie kasy wiąże się z licznymi obowiązkami o charakterze „technicznym", tj. innymi niż z zaewidencjonowaniem sprzedaży na kasie, wydaniem paragonu czy sporządzaniem raportów fiskalnych. O jakie obowiązki chodzi?

Jak rozumiem, pytanie dotyczy obowiązków wynikających z § 14 rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie z § 14 ust. 1 tego rozporządzenia podatnicy stosujący kasy:

1) weryfikują poprawność pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, wartości stawek podatkowych, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przyporządkowania nazw towarów do stawek podatku;

2) niezwłocznie zgłaszają podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas każdą nieprawidłowość w pracy kasy;

3) udostępniają kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów;

4) zgłaszają kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, w terminach określonych w rozporządzeniu;

5) nanoszą w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy numer ewidencyjny kasy, który dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypisany innym urządzeniom;

6) przechowują książkę kasy, a także programy, przez okres użytkowania kasy oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów; w przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, a także programy, przechowuje się w miejscu użytkowania kasy;

7) robią wpisy przewidziane do wykonania w książce kasy, jak również umożliwiają wprowadzenie wpisów podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas;

8) powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy;

9) występują niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie duplikatu książki kasy w przypadku jej utraty.

Na podstawie § 14 ust. 8 rozporządzenia w sprawie kas podatnicy stosujący kasy z elektronicznym zapisem kopii dodatkowo:

1) prowadzą bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania;

2) stosują urządzenia archiwizujące i informatyczne nośniki danych określone w książce kasy przez producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas;

3) stosują autoryzowany przez producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas program archiwizujący, zgodny z kartą kasy.

Kasa z elektronicznym zapisem kopii to kasa konstrukcyjnie dostosowana do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych (zob. § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas).

Dodatkowe obowiązki wiążą się z: zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym; wymianą pamięci fiskalnej, utratą książki kasy (zob. § 15 – § 17 rozporządzenia w sprawie kas), które to obowiązki pojawiają się w trakcie używania kas fiskalnych.

Przeniesienie działalności trzeba zgłosić fiskusowi

Od maja 2015 r. przenoszę gabinet dentystyczny w inne miejsce – urząd skarbowy pozostaje ten sam. Czy zmiana miejsca używania kasy wiąże się z jakimiś obowiązkami?

Tak.

Zmieniając miejsce używania kasy fiskalnej, czytelnik powinien poinformować o tym urząd skarbowy (w ciągu siedmiu dni) oraz wprowadzić stosowne zmiany w książce kasy (w zakresie miejsce używania kasy fiskalnej) i pamięci fiskalnej kasy (w zakresie adresu punktu sprzedaży). Przy czym te ostatnie zmiany powinien wprowadzić serwisant.

Podatnik informuje o zmianie miejsca używania kasy, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas (§ 14 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas).

W przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik zapewnia wprowadzenie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po zmianie kasa będzie używana (§ 14 ust. 6 rozporządzenia).

Uwaga! Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy (§ 14 ust. 7 rozporządzenia).

Serwis można zmienić

Od 1 stycznia 2015 r. mam kasę fiskalną. Czy mogę zmienić serwis kasy?

Tak.

Kwestię tę reguluje § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie z tym przepisem zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być przeprowadzona na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni.

Zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas jest więc możliwa tylko za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny. Czytelnik musi w tym celu złożyć stosowny wniosek do podmiotu prowadzącego serwis główny. Jedynie w przypadku, gdy warunki cenowe i miejsca jego świadczenia oferowane przez nowy podmiot prowadzący serwis kas są korzystniejsze dla podatnika od podmiotu dotychczasowego – podmiot prowadzący serwis główny nie może odmówić zgody. Jeśli natomiast powodem zmiany są inne przyczyny, np. trudności we współpracy z serwisem, to czytelnik może spotkać się z odmową ze strony podmiotu prowadzącego serwis główny. Jeżeli czytelnik otrzymałby zgodę na zmianę, to powinien zawiadomić o tym w ciągu siedmiu dni urząd skarbowy.

Przez podmiot prowadzący serwis główny rozumie się:

a) producenta krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis,

b) podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,

c) podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy (zob. § 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie kas).

Przez podmiot prowadzący serwis kas rozumie się natomiast przedsiębiorcę prowadzącego działalność serwisu kas i posiadającego autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny (zob. § 2 pkt 15 rozporządzenia w sprawie kas).

Zmiana adresu musi zostać zgłoszona

Czy zmieniając właściwość urzędu skarbowego, muszę przerejestrować kasę fiskalną?

Tak.

W ciągu siedmiu dni od zmiany właściwości urzędu skarbowego czytelnik powinien do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożyć wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez tego naczelnika ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas). Do wniosku dołącza się informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA