fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Korekta warunków zabudowy możliwa, ale w nadzwyczajnym trybie

Skoro określenie wymagań dla zabudowy następuje w decyzji wydanej na podstawie norm prawnych bezwzględnie obowiązujących, tj. wyłączających swobodę ustalania parametrów zabudowy, ?nie jest dopuszczalne wprowadzenie zmiany dla któregokolwiek z wymagań uzasadnionej wyłącznie interesem inwestora.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny ?w Białymstoku w wyroku z 27 maja 2014 r. (II SA/Bk 75/14).Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadził w stosunku do skarżącego postępowanie administracyjne w sprawie legalności budynku gospodarczego i szklarni, usytuowanych na jego nieruchomości, podczas którego zobowiązał go do przedłożenia aktualnej decyzji o warunkach zabudowy dla tej inwestycji. W wydanej przez prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy dla budynku gospodarczego ?i szklarni na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu określone zostały ?m.in. szczegółowe wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla każdego z budynków. Określając wymagania w zakresie geometrii dachu w odniesieniu do budynku szklarni, organ ustalił, że szklarnia powinna mieć dach jednospadowy o kierunku kalenicy równoległym do ulicy. Ta decyzja – po rozpoznaniu odwołania właściciela sąsiedniej nieruchomoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA