fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Janusz Wojciechowski (PiS, miejsce 1, okręg nr 6, łódzkie)

Janusz Wojciechowski
Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Janusz Wojciechowski, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
Unia Europejska powinna zostać związkiem suwerennych państw. Tendencje federalistyczne są niebezpieczne dla przyszłości Europy, bo mogą prowadzić do poważnych napięć. Polska jako państwo, które niedawno odzyskało suwerenność, powinna się szczególnie troszczyć o to, by się tej suwerenności nie wyzbywać.
2. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
Wstąpienie do unii walutowej i przyjęcie euro nie jest realne w obecnych warunkach – ani polska gospodarka nie jest na to przygotowana, ani w Unii nie jest na to dobry czas z uwagi na kryzys w strefie euro.
3. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
Polska nie powinna wchodzić do unii bankowej. Należy w Unii Europejskiej rozwijać dotychczasowe mechanizmy współpracy gospodarczej. Nie wydaje się, aby konieczne było tworzenie kolejnych unijnych struktur ponadnarodowych.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?
Ważne jest i środowisko i gospodarka, ale sprawy klimatyczne nie są w moim przekonaniu najważniejsze z punktu widzenia środowiska. Ważniejsze jest np. zrównoważone rolnictwo, przeciwstawianie się wielkoprzemysłowym metodom produkcji rolnej, promowanie naturalnego rolnictwa, dobrostanu zwierząt, ochrona ziemi rolniczej i lasów. Przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu są motywowane bardziej interesami gospodarczymi, niż rzeczywistą troską o środowisko. Nie widzę potrzeby zaostrzania i tak już ostrych przepisów unijnych dotyczących ochrony środowiska i przepisy te nie powinny paraliżować działalności gospodarczej.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Nie widzę potrzeby dalszej harmonizacji podatkowej i budżetowej państw UE, obecny poziom harmonizacji uważam za wystarczający.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Należy przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji na wspólnym rynku UE, np. dyskryminacji rolników poprzez nierówność w wysokości dopłat bezpośrednich (Polska należy do krajów dyskryminowanych z zaniżoną wysokością dopłat). Należy też przeciwstawiać się wszelkiej dyskryminacji na rynku pracy. Pracownicy i pracodawcy powinni nieć jednakowe prawa i obowiązki na terenie całej Unii, a swobodny przepływ osób nie powinien być w żaden sposób ograniczany, poza koniecznymi sytuacjami z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki?
Polityka rolna powinna zostać utrzymana, a nawet zwiększona, gdyż rolnictwo europejskie przegrywa konkurencję na rynkach światowych. Europa powinna dążyć do samowystarczalności żywnościowej. Polityka rolna powinna wrócić do zasad z jej początkowego okresu, tzn. do wspierania produkcji rolnej. Alokacja środków powinna być tak zmieniona, by trafiały one do prawdziwych, uprawiających ziemię rolników, a nie do osób będących tylko właścicielami ziemi. Większą część środków należy kierować na małe i średnie gospodarstwa rodzinne, z finansowania unijnego należy wyłączyć rolnictwo prowadzone metodami przemysłowymi, np. wielkoprzemysłowe tuczarnie trzody chlewnej, czy drobiu. Poziom dopłat bezpośrednich dla rolników powinien być oparty o jednolitą stawkę na hektar powierzchni, uzupełnianą o dodatkowe płatności związane z rodzajami i wielkością produkcji, a także działaniem na rzecz środowiska.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
W interesie Polski leży większy budżet UE i o jego zwiększenie powinniśmy nieustannie zabiegać. Źródłem zwiększonych dochodów budżetu UE powinny być wyższe wpłaty państw członkowskich, zależne od wielkości PKB. To jest najbardziej sprawiedliwy system finansowania Unii, bo im większe PKB, tym większe korzyści państw członkowskich na wspólnym rynku UE.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości?
Polska powinna popierać rozszerzenie UE o wszystkie wymienione w pytaniu kraje, w tym zwłaszcza Ukrainę, a jednocześnie zabiegać, by związane to było ze zwiększeniem środków strukturalnych tak, by państwa dotychczas z nich korzystające nie doznały uszczerbku. Powinniśmy forsować zasadę, że zarówno rozszerzanie jak i pogłębianie integracji europejskiej wymaga dodatkowych funduszy i że leży to w interesie całej UE.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
Polityka wschodnia to dziś głównie problem Rosji i jej agresywnej, neoimperialnej polityki prowadzonej przez Putina. Unia Europejska powinna się tej polityce przeciwstawiać przede wszystkim poprzez rozsądną politykę sankcji ekonomicznych i uniezależnienia się od konieczności handlu z Rosją. Dlatego ważne jest budowanie energetycznej niezależności Europy i poszukiwanie rynków zbytu artykułów rolnych w miejsce niepewnego i politycznie wykorzystywanego rynku rosyjskiego. Należy też popierać proeuropejskie tendencje w krajach dawnego ZSRR, w tym zwłaszcza na Ukrainie.
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
Polska powinna dążyć do stworzenia wspólnej polityki rodzinnej Unii Europejskiej, coś na kształt Wspólnej Polityki Rolnej. Powinien powstać unijny fundusz wypłacający unijne zasiłki na rzecz rodzin posiadających dzieci, dzięki czemu można by przełamać pogłębiający się demograficzny kryzys Europy. Na poziomie krajowym tego problemu się nie rozwiąże, zwłaszcza w biedniejszych krajach UE.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
Prawo rodzinne, kwestie dotyczące małżeństwa, stosunków miedzy rodzicami a dziećmi, powinny pozostać domeną państw członkowskich. Nie powinna to być materia objęta prawem europejskim.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA