fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wójtowi potrzebny jest sekretarz

W każdej jednostce samorządu będzie sekretarz. Ma on zagwarantować ciągłość i właściwą organizację pracy urzędu. Sposób jego zatrudnienia oraz kompetencje określi niebawem ustawa opracowana w Kancelarii Premiera
To jedno z najistotniejszych założeń do nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych przygotowanych przez specjalny zespół w Kancelarii Premiera. Na ich podstawie projekt noweli powinien powstać jeszcze w tym miesiącu.
Ustawa ma uregulować podstawowe standardy dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych, szczegółowe rozwiązania pozostawiając w gestii samych jednostek samorządu. Znajdą się w niej więc postanowienia czyniące bardziej elastycznym otwarty i konkursowy nabór pracowników. Będzie obowiązywał trzymiesięczny okres przygotowawczy, kończący się egzaminem. Pracownicy urzędu będą mogli być przenoszeni na wolne stanowisko bez konieczności przeprowadzania naboru. Deregulacja ma objąć rozwiązania dotyczące okresowych ocen pracowników i ich wynagradzania.
Sekretarza będzie zatrudniał wójt na podstawie umowy o pracę, a nie powołania. Jego pozycja będzie więc bardziej stabilna. Mają obowiązywać wymogi co najmniej sześcioletniego stażu pracy i trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Ustawa określi katalog zadań i kompetencji sekretarza. Wzorem będzie tu art. 21 ustawy o państwowym zasobie kadrowym oraz przepisy poprzedniej ustawy o służbie cywilnej. Sekretarz ma odgrywać rolę podobną do dyrektora generalnego i ustalać szczegółowy katalog zadań urzędu, zajmować się sprawami organizacyjnymi, pracowniczymi, odpowiadać za zarządzanie jakością usług w urzędzie. Dziś sekretarza powołuje i odwołuje rada. Nie wszędzie jednak jest to stanowisko. Nie ma go w niektórych małych gminach, dla których jego utrzymywanie jest znacznym obciążeniem. Znowelizowana ustawa ma wprowadzić elastyczne zasady zatrudniania pracowników samorządowych. Otworzy pole wewnętrznego awansu, dzięki zdefiniowaniu wolnego stanowiska urzędniczego. Nie będzie trzeba, w szczególnych wypadkach, przeprowadzać naboru na niektóre stanowiska, np. rzecznika prasowego, doradcy, pełnomocnika, asystenta. Warunek dwuletniego stażu pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych ma zastąpić trzyletnie doświadczenie zawodowe w innych podmiotach. Nie na wszystkich stanowiskach będzie obowiązywał wymóg posiadania obywatelstwa polskiego. Kierownika USC i powiatowego rzecznika konsumentów nie będą już powoływały rady, lecz mają oni pochodzić z konkursu. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną zobowiązane do wprowadzenia systemu motywacyjnego dla pracowników, który będzie połączony z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi. Procedurę związaną z ocenami będą samodzielnie ustalały urzędy w regulaminach. Rząd przyjmie jedynie zasady i okresy ich przeprowadzania. Straci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie. Premier będzie określał w rozporządzeniu tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia. Urzędy opracują własne regulaminy wynagradzania, które będą opiniowane przez regionalne izby obrachunkowe. Powstanie możliwość przyznawania przez rady członkom zarządu, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast nagród kwartalnych i rocznych. Twórcy założeń chcą, aby obecna nowelizacja była pierwszym krokiem do gruntowniejszych zmian. Ustawa o pracownikach samorządowych obowiązuje od 18 lat i była nowelizowana 19 razy. Zawiera liczne odesłania do innych ustaw, jest więc trudna do stosowania. W drugim etapie odesłania powinny zostać zlikwidowane, a dzięki jednoczesnej nowelizacji ustaw o służbie cywilnej i urzędnikach państwowych – ich rozwiązania zsynchronizowane. Powinno to nastąpić jeszcze w lipcu. Uważam, że gminy muszą mieć sekretarza. Powinien to być samodzielny profesjonalny urzędnik, apolityczny, dbający o to, żeby wójt nie wpadł w kłopoty prawne. Czasami bowiem nawet najlepszego burmistrza czy wójta trzeba przyhamowywać. Nie może się on opierać tylko na zaufanych lokalnych działaczach, lecz powinien na profesjonalistach. Sekretarz ma tworzyć zespół ludzi dobrze przygotowanych pod względem zawodowym do pracy samorządowej. Jeśli chodzi o sposób zatrudniania sekretarza, to wolałbym, żeby pochodził z otwartego konkursu spośród osób z udokumentowanymi kwalifikacjami. Wielu działaczy samorządowych uważa jednak, że powinien go zatrudniać wójt. Nie to jest jednak najważniejsze, lecz to, by ustawa wyraźnie określała, czym ma być sekretarz, oraz jego zadania i kompetencje. Wydaje się, że zmiany idą w tym kierunku. masz pytanie, wyślij e-mail do autora: j.pilczynski@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA