Egzamin wstępny na aplikacje prawnicze: adwokacką i radcowską, zaplanowano w tym roku na 26 września. Razem z wydawnictwem CH Beck podpowiadamy, jak się do niego przygotować. Statystyki pokazują, że co roku najwięcej pytań dotyczy prawa i procedury cywilnej. Dlatego w pierwszej kolejności przedstawiamy ćwiczenia dotyczące właśnie tych dziedzin prawa. Przygotowało je wydawnictwo CH Beck.

Testy do rozwiązania

I.

Uzupełnij zdania. Uwaga! Niektóre puste pola nie wymagają uzupełnienia

1. Rozpoznawanie spraw odbywa się (...), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać (...) i otrzymywać odpisy, kopie lub (...) z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem (...).

2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu (...) albo obrazu i (...), chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.

3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych, strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie (...).

4. Mediację prowadzi się na podstawie (...) albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek (...).

5. Pozew powinien czynić zadość warunkom (...), a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie (...), chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również (...).

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

6. Sąd (...) pozew: 1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna; 2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już (...) osądzona; 3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma (...), a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

7. Termin rozprawy wyznacza (...). Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie (...) i stosownie do potrzeby wyznacza sędziego (...).

8. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie (...), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako (...) (zdolność sądowa).

10. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do (...) dochodzenia praw i (...) obrony (koszty procesu).

11. Pisma procesowe obejmują wnioski i (...) składane poza rozprawą.

12. Za porę nocną, według k.p.c., uważa się czas od godziny (...) do godziny siódmej.

13. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są (...), a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na (...).

14. Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od (...) w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu – od jego (...).

15. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda (...).

16. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje (...) do sądu drugiej instancji.

17. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich lub rzecznik praw dziecka może wnieść (...) do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

18. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach (...) oraz w granicach (...); w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania.

19. Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można oprzeć na podstawie naruszeń prawa (...) lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda.

20. Podstawą skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub (...).

Prawda czy fałsz?

II.

Wskaż, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe

1) Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy.

2) Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów apelacyjnych.

3) Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, nie zlicza się ich wartości.

4) W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

5) Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.

6) W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie trzech sędziów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

7) Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

8) Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem tylko osobiście.

9) Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części nie może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

10) Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu dwóch tygodni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

11) Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca w pełni z praw publicznych.

12) O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

13) Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

14) Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat osiemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania.

15) Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

16) Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, sąd wydaje postanowienie.

17) Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych.

18) Rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje wyrok, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.

19) Po upływie lat dziesięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

20) W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka mają zdolność procesową także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat szesnaście.

Coś nowego i popularnego

III.

Pytania, które się powtarzają, i do przepisów ostatnio zmienionych

(2010; 2013) Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu:

a) można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy,

b) można zabezpieczyć dowód, o ile sąd uzna to za konieczne do szybszego zakończenia postępowania,

c) nie można zabezpieczyć dowodu.

(2013; 2014) Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu:

a) II instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz na postanowienie sądu II lub I instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

b) I lub II instancji,

c) II instancji uwzględniające skargę kasacyjną albo skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

(2011; 2014) Sąd II instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd II instancji uzasadnia postanowienie kończące to postępowanie:

a) z urzędu,

b) na wniosek strony,

c) na zgodny wniosek stron.

(2013, 2014) Skargę o wznowienie postępowania w sprawie cywilnej, nieopartą na ustawowej podstawie, sąd:

a) odrzuca,

b) oddala,

c) zwraca.

(2010, 2014) Jeżeli skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest oczywiście bezzasadna, Sąd Najwyższy:

a) pozostawia skargę bez rozpoznania,

b) odrzuca skargę,

c) odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania.

(Nowość) Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący:

a) wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny,

b) nie wydaje z akt sprawy zapisu dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny,

c) wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i dźwięku sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego.

(Nowość) Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych, strony i uczestnicy postępowania:

a) nie mają prawa do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku,

b) mają prawo do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku,

c) mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku i obrazu.

W następny czwartek zaprezentujemy przykładowe zadania z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Zadania do wykonania

M. Stepaniuk, Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. C.H.Beck

A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce, wyd. C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1–2, wyd. C.H. Beck

J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz, Terminy ustawowe cywilne i karne, wyd. C.H. Beck

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1–3, wyd. C.H. Beck

Klucz odpowiedzi do zadań

I.

1. jawnie, akta sprawy, wyciągi, systemu teleinformatycznego;

2. dźwięku, dźwięku; 3. zapisu dźwięku; 4. umowy o mediację, o wszczęcie mediacji; 5. pisma procesowego, wartości przedmiotu sporu, właściwość sądu; 6. odrzuci, prawomocnie, zdolności procesowej; 7. przewodniczący, pozwu, sprawozdawcę; 8. jednego sędziego; 9. strona; 10. celowego, celowej; 11. oświadczenia stron;

12. dwudziestej pierwszej; 13. jawne, rozprawie; 14. ogłoszenia, doręczenia; 15. wyrok zaoczny; 16. apelacja; 17. skargę kasacyjną;

18. zaskarżenia, podstaw; 19. materialnego; 20. oceny dowodów.

II.

1. P; 2. F; 3. F; 4. P; 5. P; 6. F; 7. P; 8. F; 9. F; 10. F; 11. P; 12. P; 13. P; 14. F; 15. P; 16. P; 17. F; 18. F; 19. F; 20. P.

III.

a), a), a), a), c), a)