Minister sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji wyznaczył termin egzaminu komorniczego na dzień:

- 26 marca 2013 r. godz. 10.00 (część pisemna),

- 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej).

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 4 lutego 2013 r.

Wniosek należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

1. Gdańsku

, al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,

2. Krakowie

, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz Rzeszowie,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

3. Poznaniu

, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,

4. Warszawie

, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

- dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego,

- odpis aktu urodzenia,

- życiorys,

- zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,

- dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,

- zaświadczenie o niekaralności,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,

- dwa zdjęcia.

Uwaga! Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801).

Opłata egzaminacyjna wynosi 800,00 zł

.

Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy".