• art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DzU z 17 października 2022 r., poz. 2127)

• komunikat ministra cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (DzU z 27 października 2022 r., poz. 2207)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw – z wyjątkiem § 6, który wejdzie w życie 17 maja 2023 r. (DzU z 16 listopada 2022 r., poz. 2330)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022) (DzU z 16 listopada 2022 r., poz. 2334)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (DzU z 23 listopada 2022 r., poz. 2412)

• ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2456)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 listopada 2022 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla pracowników resortu obrony narodowej, którym został nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2457)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2458)

• art. 10 ustawy z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2461)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2462)

• rozporządzenie ministra finansów z 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2465)