- art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz art. 10 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 lutego 2015 r., poz. 218)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (DzU z 5 marca 2015 r., poz. 309)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (DzU z 18 marca 2015 r., poz. 377)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DzU z 19 marca 2015 r., poz. 381)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU z 20 marca 2015 r., poz. 383)