Korzystna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 598. Wejdzie w życie 27 maja. Od tego dnia przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy o nowe dofinansowania w zamian za zatrudnienie bezrobotnych.

Przykładowo będą oni mogli skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionych pracowników powyżej 50. roku życia ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie to wynosi maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zaś pracodawca będzie finansował z własnych środków pozostałą część wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi.

Kolejnym instrumentem dla pracodawców, finansowanym z Funduszu Pracy, jest nowoutworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który zapewniał będzie środki na finansowanie kształcenia i szkolenia pracowników w wieku 45 lat i więcej. Fundusz zastąpi istniejące do tej pory rozwiązania w tym zakresie. W 2014 roku będzie on miał do dyspozycji 40 mln złotych.

Inne formy wsparcia pracodawców w tworzeniu miejsc pracy obejmują m.in. grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne lub pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy.

Firmy zainteresowane uzyskaniem wsparcia na nowych zasadach muszą jednak pamiętać o tym, że dużo zależy od lokalnego pośredniaka. Jeśli urzędnicy nie zdecydują się na wdrożenie nowych zasad, przedsiębiorcy będą musieli poczekać do nowego roku z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy.