Artykuł 7 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU z 2020 r., poz. 1947; dalej: u.c.) stanowiący, że po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok, a zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione, dotyczy czasokresu użycia grobu do chowania i reguluje aspekt uiszczenia opłaty jako warunek uniemożliwiający ponowne użycie grobu po upływie 20 lat.