Prosta spółka akcyjna („PSA”) to swego rodzaju nowość w polskim prawie handlowym – można ją zakładać od 1 lipca 2021 r. Posiada ona cechy zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z dodatkowymi elementami. Niektóre regulacje dot. prostej spółki akcyjnej po raz pierwszy pojawiły się w polskim prawie handlowym. Jedną z nich jest możliwość ustanowienia w PSA rady dyrektorów. By prosta spółka akcyjna mogła funkcjonować, konieczne jest powołanie jednego z dwóch organów: zarządu lub rady dyrektorów. Rada dyrektorów koncentruje w sobie kompetencje zarządcze i kontrolne. Istotną również funkcją rady dyrektorów jest funkcja reprezentacyjna.