fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Kiedy sprzedaż gruntu w formie przetargu

Fotorzepa, Radek Pasterski
Wójt nie może bezprzetargowo sprzedać gruntu właścicielowi przylegającej do niego działki, jeżeli chętnych do jego nabycia było więcej.

Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził nieważność zarządzenia wójta o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Jego zdaniem tego rodzaju zbycie jest możliwe, gdy tylko jedna osoba jest zainteresowana kupnem nieruchomości. Tymczasem w tym wypadku chętnych na działkę było dwóch.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wójt gminy wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Zarzucił w niej naruszenie zasady samodzielności organu jednostki samorządu terytorialnego, o której mówi art. 2 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto wójt wyjaśnił, że działka została przekazana do zbycia w trybie bezprzetargowym na wniosek właściciela przyległego do niej gruntu. Natomiast inni właściciele nie wyrazili w ogóle zainteresowania jej nabyciem.

WSA uznał, że skarga nie jest zasadna.

Zdaniem sądu generalną zasadą zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i własność jednostek samorządu terytorialnego jest ich sprzedaż (oddawanie w użytkowanie wieczyste) w drodze przetargu. Wynika to z art. 28 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). Tryb bezprzetargowy może być stosowany – według sądu – wyłącznie w przypadkach wskazanych wprost w przepisach, w tym m.in. w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n.

Przepis ten stanowi, że w formie bezprzetargowej można zbyć nieruchomość (lub jej części), jeśli dzięki temu poprawią się warunki zagospodarowania nieruchomości do niej przyległej, stanowiącej własność osoby (oddanej jej w użytkowanie wieczyste) zamierzającej tę nieruchomość lub jej części nabyć. Pod warunkiem jednak, że zbywana nieruchomość nie może być odrębnie zagospodarowana. Oceny tej dokonuje właściciel nieruchomości, czyli organ Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Nie może być ona jednak dowolna.

Wbrew bowiem twierdzeniom wójta z akt sprawy wynika, że jej nabyciem byli zainteresowani właściciele innej działki.

W związku z tym w tej konkretnej sprawie wójt nie miał prawa zbyć bezprzetargowo nieruchomości, mimo że nie stanowiła ona samodzielnej całości i przylegała do nieruchomości kupującego.

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lipca 2015 r. (sygn. I OSK 962/15) wynika bowiem, że tryb określony w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.s.g. nie ma zastosowania, gdy do gminy jako właściciela kierowana jest wola nabycia określonej nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot. Przy czym nie muszą to być podmioty władające nieruchomościami przyległymi.

sygnatura akt: II SA/Ol 1043/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA