fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Sprawozdanie dotyczące odpadów wójt musi przekazać do końca marca

Adobe Stock
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi trzeba przekazać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Za każdy dzień opóźnienia grozi kara w wysokości 100 zł.

- W gminie trwają prace nad rocznym sprawozdaniem dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi. Czy błędy w tym sprawozdaniu mogą spowodować nałożenie kar na gminę?

Tak. Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazuje je marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Sprawozdanie za 2017 rok trzeba przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (DzU z 2016 r. poz. 934).

W myśl art. 9r u.c.p. marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W sytuacji, gdy jest ono sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a jeżeli jest to drugie lub kolejne wezwanie - w terminie 14 dni.

Gmina, która przekazuje sprawozdanie po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (art. 9 z ust. 1 pkt 1 u.c.p.). Gmina, która przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej:

- w wysokości od 200 zł do 500 zł - jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jego uzupełnienia lub poprawienia, a

- w razie niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł (art. 9z ust. 1 pkt 2 u.c.p.).

Przy ustalaniu wysokości kary za nierzetelne sprawozdanie uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia i dotychczasową działalność gminy (art. 9 z c ust. 1 u.c.p.). W razie niezastosowania się do wezwania, kara za nierzetelne sprawozdanie może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł (art. 9 z c ust. 2 u.c.p.). Kary nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 3b u.c.p. oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (DzU z 2016 r. poz. 2167) gminy powinny w 2017 r. osiągnąć:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - w wysokości co najmniej 20 proc. oraz

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w wysokości co najmniej 45 proc.

W myśl art. 3c u.c.p. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (DzU z 2017 r. poz. 2412) w 2017 r. gminy powinny także ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 45 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Niezłożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest równoznaczne z niewykonaniem tych obowiązków (art. 9q ust. 4 u.c.p.), co powoduje nałożenie na gminę kary pieniężnej, o której mowa w art. 9 z ust. 2-3 u.c.p. Gmina, która nie wykonuje obowiązku przewidzianego w art. 3b lub art. 3c u.c.p., podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz

- ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Karę tę oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wójt może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty wskazanej wyżej kary. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych (nie dłuższy niż 5 lat) w razie przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary, podlega ona umorzeniu, a w razie nieusunięcia przyczyn – ściągnięciu (art. 9ze u.c.p.).

–Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 3b, art. 3c, art. 9q, art. 9r, art. 9t, art. 9ta, art. 9z ust. 1-3, art. 9zb ust. 2-3, art. 9zc-9zf ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA