fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kopaliny i wody mineralne w miejscowym planie zagospodarowania

www.sxc.hu
Rada gminy musi uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania udokumentowane złoża kopalin oraz wód mineralnych. Jeżeli tego nie zrobi, plan może zostać unieważniony.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda wielkopolski zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zarzucił, że plan zawiera błędy, nie uwzględnia bowiem udokumentowanego złoża wód termalnych.

Tymczasem – zgodnie z art. 95 ust. 1 prawa geologicznego i górniczego – udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony, ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną i zgodził się z wojewodą, że w razie wystąpienia udokumentowanych złóż kopalin obowiązkiem rady gminy jest uwzględnienie jej w uchwalanym planie, a oznaczenie granic terenu złóż kopalin powinno być obligatoryjnym ustaleniem planu. Skoro zaś rada tego nie zrobiła, doszło do naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co w świetle art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym powoduje jego nieważność.

WSA podkreślił, że marszałek województwa dokonał uzgodnienia planu wyłącznie w zakresie swojej właściwości. Jego uzgodnienie nie dotyczy więc udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, mogących znajdować się w rejonie podlegającym pozostałym organom administracji geologicznej, tj. staroście oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Zgodnie bowiem z art. 161 prawa geologicznego to do starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h.

WSA stwierdził, że rada gminy wystąpiła wprawdzie do starosty o zaopiniowanie projektu planu, ale wyłącznie w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Natomiast w aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dokumentu wskazującego, że projekt planu był opiniowany w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

WSA zwrócił też uwagę, że gmina samodzielnie rozstrzyga o zasadach zagospodarowania w ramach tzw. władztwa planistycznego, co jednak nie może być rozumiane jako dowolność działania.

Rozstrzyganie o przeznaczeniu terenu i zasadach jego zagospodarowania powinno bowiem nastąpić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tymi konstytucyjnymi granicami działania związane są także wspólnoty samorządowe i ich organy. Przekroczenie tych granic stanowi istotne naruszenie prawa.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 2 pkt 3 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo: zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, jak również granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

Wyrok WSA z Poznania z 9 grudnia 2015 r.

Sygn. akt IV SA/Po 800/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA