W sądzie i urzędzie

SA: opłata od pozwu może ograniczać konstytucyjne prawo do sądu

Fotolia.com
Sąd Apelacyjny uznał, że wysokość opłaty sądowej od pozwu winna być brana pod uwagę przez sąd podczas rozpoznawania wniosku od kosztów sądowych.

Powód w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego wierzytelność na rzecz pozwanej w wysokości 250 000,00 zł wniósł o zwolnienie go z kosztów sądowych.

Sąd okręgowy oddalił wniosek, wskazując, iż powód nie przedstawił materiału dowodowego, który uzasadniałby jego wniosek.

Powód zaskarżył orzeczenie.

Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił zażalenie powoda, zmienił zaskarżone postanowienie, zwalniając powoda od opłaty od pozwu w wysokości 8/10 części i oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Sąd Apelacyjny wskazał, iż co do zasady za trafne uznaje rozważania prawne przedstawione przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.

Charakter instytucji zwolnienia strony z kosztów sądowych przemawia za tym, że to sam zainteresowany powinien w pierwszej kolejności gromadzić oszczędności na pokrycie wydatków sądowych.

Dopiero w sytuacji, gdy nie jest on w stanie pokryć kosztów sądowych, może on liczyć na pomoc państwa.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że sprawa w której powód wystąpił z powództwem nie ma charakteru sprawy nagłej, więc powód powinien się odpowiednio do niej przygotować finansowo.

Sąd wskazał, że powód jako osoba doświadczona zawodowo, winien on starać się o uzyskanie zatrudnienia.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że powód powinien zostać częściowo zwolniony od opłaty sądowej. Ponieważ opłata wynosi 12 500,00 zł, należy uznać, iż jest ona znaczna, a to uzasadnia częściowe uwzględnienie wniosku, tj. przy uwzględnieniu dochodów powoda.

Opłata sądowa może być bowiem barierą finansową, której przekroczenie nie jest możliwe dla strony, co godzi w jej konstytucyjne prawo do sądu.

Sąd Apelacyjny ocenił, że porównując wymiar należnej opłaty od pozwu i wysokość dochodów powoda, należy przyjąć, że powód nie jest w stanie pokryć całości tej opłaty. Jeśli więc nie zostałby on zwolniony od opłaty sądowej w żadnej części, wówczas naruszone zostałoby jego prawo do sądu.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16.03.2017 r., I ACz 227/17

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL