fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Działalność gospodarcza radnego - co jast zakazane, kiedy wygasa mandat

123RF
Wykorzystanie mienia gminy nie musi być stałe, odpłatne i nie musi mieć wpływu na sytuację finansową przedsiębiorcy. Niezastosowanie się do tego zakazu przez radnego powoduje wygaśnięcie jego mandatu.

Radny gminy nie prowadzi sam działalności gospodarczej, ale rozważa zostanie pełnomocnikiem przedsiębiorcy. Czy będzie wiązać się to z koniecznością kontrolowania przez radnego, czy ten przedsiębiorca nie prowadzi działalności z wykorzystaniem mienia gminy i czy w związku z tym radny nie będzie pełnomocnikiem w takiej działalności?

Tak.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. W myśl art. 383 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego (dalej k.w.) naruszenie tego zakazu powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.

Wygaśnięcie mandatu stwierdza w takim przypadku rada gminy, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia (art. 383 § 2 k.w.). W orzecznictwie podkreśla się, że sformułowanie „wykorzystanie mienia" odnosi się do korzystania z mienia gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to, czy wykorzystanie to ma podstawę prawną, jest stałe bądź jednorazowe, odpłatne czy nieodpłatne. Bez znaczenia jest przy tym wartość wykorzystanego mienia (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2018 r., sygn. II OSK 426/18, LEX nr 2483011).

Naruszenie zakazu z art. 24f ust. 1 u.s.g. nie jest uwarunkowane rodzajem czy przedmiotem działalności gospodarczej, prowadzonej z wykorzystaniem mienia gminy, ani doniosłością środków uzyskanych z tej działalności w kontekście całokształtu sytuacji finansowej przedsiębiorcy (por. np. wyrok NSA z 20 marca 2018 r., sygn. II OSK 425/18, LEX nr 2486031).

W wyroku NSA z 17 października 2017 r. (sygn. II OSK 2120/17, LEX nr 2442330) zwrócono uwagę, że w art. 24f ust. 1 u.s.g. nie chodzi wyłącznie o świadome korzystanie przez radnego z mienia gminy. Radny nie tylko nie może prowadzić wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, ale także nie może być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w takiej działalności. Przepis ten zobowiązuje zatem radnych do bardzo wysokiego poziomu staranności w zakresie kontroli pochodzenia środków służących do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami bądź są pełnomocnikami czy przedstawicielami w takiej działalności. Jednocześnie jednak podkreśla się, że celem omawianego zakazu jest zagwarantowanie rzetelnego i uczciwego sprawowania mandatu przez radnego. Radny może korzystać z mienia gminnego na zasadzie powszechnej dostępności usług, na warunkach ogólnych bądź na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych, gdyż w tych przypadkach nie zachodzi obawa wykorzystania przez niego mandatu do uzyskania innych korzyści niż dostępne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej (por. wyrok NSA z 2 października 2018 r., sygn. II OSK 2008/18, LEX nr 2576937).

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna:art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 506)

art. 383 § 1 pkt 5, § 2 i 3-4, art. 384 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 754 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA