fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Postępowanie dyscyplinarne nie jest mobbingiem

123RF
Pracodawca ma prawo do oceny, że konkretny członek korpusu służby cywilnej naruszył swoje obowiązki i wymierzyć mu jedną z kar dyscyplinarnych.

- Jestem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. Otrzymałem polecenie przygotowania raportu na potrzeby urzędu. Niestety, w dokumencie popełniłem błąd i mimo zwrócenia mi uwagi, nie poprawiłem go. Do przygotowania raportu został powołany zespół. Ale tylko ja dostałem upomnienie, a rzecznik dyscyplinarny wszczął i prowadził przez blisko trzy lata postępowanie dyscyplinarne z powodu ewentualnego naruszenia przeze mnie ustawy o służbie cywilnej. Czy tak długo trwające postępowanie dyscyplinarne jest mobbingiem?

Niewątpliwie, oczekiwanie urzędnika na prawomocne rozstrzygnięcie postępowania dyscyplinarnego nie jest komfortowe, jednak długotrwałe jego prowadzenie samo w sobie nie jest mobbingiem. Jeżeli oczywiście tej procedurze nie towarzyszy uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, wywoływanie u niego zaniżonej oceny przydatności zawodowej, poniżanie lub ośmieszanie, bądź izolowanie go lub wyeliminowanie z grupy współpracowników.

Pogląd ten potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt XXI Pa 666/17). W orzeczeniu tym zwrócono uwagę, że dla uznania, że wobec urzędnika stosowano mobbing nie są istotne przyczyny dla których postępowanie dyscyplinarne toczyło się wyłącznie przeciwko niemu. Co do zasady, bowiem pracodawca ma prawo do oceny, że konkretny członek korpusu służby cywilnej, naruszył swoje obowiązki i wymierzyć mu (stosownie do swojego uznania) jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych w art. 114 ustawy z 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej (dalej u.s.c.). Taka decyzja pracodawcy nie jest jednak ostateczna, gdyż zgodnie z art. 115 ust. 2 u.s.c. członek korpusu służby cywilnej może w ciągu siedmiu dni od wymierzenia mu kary upomnienia wnieść sprzeciw do dyrektora generalnego urzędu.

Ustawa o służbie cywilnej zawiera zatem tryb dający prawo ukaranemu członkowi korpusu służby cywilnej do zweryfikowania prawidłowości decyzji pracodawcy. Zgodnie zaś z art. 115 ust. 2 u.s.c w razie wniesienia sprzeciwu, dyrektor generalny urzędu niezwłocznie przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu. Dalej postępowanie toczyło się w ramach obowiązujący przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej, zawartych w u.s.c. Wobec powyższego prowadzenie (nawet przez długi okres) postępowania dyscyplinarnego nie jest mobbingiem, gdyż procedura ta jest przewidziana prawem.

Warszawski sąd okręgowy wyjaśnił także, że ustawową definicję mobbingu zawiera art. 943 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym pojęcie to oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z grupy współpracowników. Ofiarą mobbingu może być zarówno podwładny, jak i przełożony, nękany przez swoich pracowników. Sprawcami mobbingu mogą być m.in. osoby trzecie nękające pracownika – w sytuacji, gdy pracodawca o tym wie i temu nie przeciwdziała. Warszawski sąd okręgowy wskazał, że ustawowe przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a powyższe okoliczności winny być wykazane przez pracownika (por. wyrok SN z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt II PK 112/06). Pracodawca, dla uwolnienia się od odpowiedzialności, powinien udowodnić, że fakty te nie istnieją, lub że nie stanowią one mobbingu, względnie, że wynikają one z siły wyższej lub są spowodowane wyłącznie przez pracownika. ?

podstawa prawna: Art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 - 131 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559)

podstawa prawna: Art. 943 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA