Leszek Jaworski

Czy trzeba wyznaczyć prezesa zarządu?

- Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zarząd. Ale nie chcemy wyznaczać jego prezesa. Czy zarząd spółki z o.o. musi wyłonić ze swojego grona prezesa?

Czy można rozwiązać umowę zlecenia z datą wsteczną?

- Zawarłem na rok (od 1 kwietnia 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.) umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. 3 lutego 2021 r. otrzymałem od zleceniobiorcy pismo, że przebywa od 1 stycznia 2021 r. na zwolnieniu lekarskim i prosi o rozwiązanie umowy z dniem 31 grudnia 2020 r. Od początku roku 2021 r. warsztaty nie odbywały się. W umowie zlecenia nie ma żadnego zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia. Czy można rozwiązać umowę zlecenia z dniem 31 grudnia 2020 r. tj. cofając się dwa miesiące wstecz (pismo byłoby z datą 1 marca 2021 r.)?

Czy można wnioskować o przyznanie dodatkowej kwoty subwencji?

Odwołanie składa się do Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem banku, w którym został złożony wniosek o subwencję finansową. Może to zrobić osoba upoważniona, niekoniecznie ta sama, która złożyła wniosek.

Jak ustalić status małego przedsiębiorcy?

Do określenia liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej.

Skutki złożenia wniosku o umorzenie postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy

Gdy tylko jeden z dwóch inwestorów cofa wniosek o ustalenie warunków zabudowy, właściwą formą odmowy umorzenia postępowania jest postanowienie. Na rozstrzygnięcie to nie przysługuje zażalenie.

Koronawirus: co oznacza odstąpienie od dochodzenia należności przez gminę

Odstąpienie od dochodzenia należności jest oświadczeniem wierzyciela o zamiarze niedochodzenia zobowiązania - całkowitą rezygnacją z należnych mu kwot.

Koronawirus: Jak gmina umarza czynsz przedsiębiorcy z powodu Covid-19

Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności uprawniony jest organ wykonawczy – w formie jednostronnego oświadczenia woli, złożonego na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Koronawirus: więcej czasu na podjęcie uchwał w samorządach

Z powodu epidemii koronawirusa dotychczasowe terminy – w tym na udzielenie absolutorium dla wójta – przesunięto o 60 dni.

Tarcza antykryzysowa: kiedy gmina może zaniechać dochodzenia czynszu od firm?

Wójt powinien wydać zarządzenie regulujące tryb udzielania ulg dla przedsiębiorców, zanim rada gminy podejmie w tej sprawie uchwałę, chociaż nie ma takiego obowiązku.

Czy urzędnik może pracować zdalnie na własnym komputerze

Jeśli urząd nie jest w stanie zapewnić zatrudnionym sprzętu do pracy zdalnej, dopuszczalne jest – za porozumieniem stron – wykorzystanie przez urzędników ich prywatnych urządzeń.