fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Postępowanie administracyjne: nie można przedłużyć terminu do wniesienia odwołania

123RF
Termin do złożenia odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia decyzji stronie. W razie uchybienia temu terminowi, strona ma prawo podjąć czynności zmierzające do przywrócenia terminu.

- Organ prowadzący postępowanie administracyjne omyłkowo wysłał stronie pocztą dwa razy tę samą decyzję. Obie te przesyłki zostały doręczone. Czy strona może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od doręczenia drugiej z nich?

Nie.

Zgodnie z art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania (art. 129 § 3 k.p.a.).

Czytaj także:

Podkreśla się, że termin dokonania przez organ skutecznego, w świetle przepisów k.p.a., doręczenia decyzji stronie wyznacza początek biegu terminu do wniesienia odwołania. Tylko brak doręczenia decyzji lub doręczenie jej z obrazą przepisów regulujących doręczenia skutkuje tym, że termin do wniesienia odwołania nie rozpoczyna swego biegu (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 października 2018 r., sygn. II SA/Łd 570/18, LEX nr 2575910). Termin do wniesienia odwołania jest terminem ustawowym, a więc nie może być przedłużony ani skrócony przez organ administracji, terminem procesowym – obliczanym zgodnie z art. 57 k.p.a. oraz terminem zawitym, którego upływ organ odwoławczy uwzględnia z urzędu (por. np. wyrok WSA w Bydgoszczy z 19 marca 2019 r., sygn. II SA/Bd 1388/18, LEX nr 2646131).

W myśl art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a. w decyzji zawiera się m.in. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia (art. 112 k.p.a.). W przypadku opisanym w pytaniu stronie doręczono dwa razy tę samą decyzję, za każdym razem z pouczeniem, że może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie znaczy to jednak, że termin do wniesienia odwołania można liczyć dopiero od doręczenia drugiej przesyłki, gdyż to pierwsze skuteczne doręczenie spowodowało, że decyzja weszła do obrotu prawnego.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2018 r. (sygn. II OSK 2647/16, LEX nr 2582267) zwrócono uwagę, że w przepisach k.p.a. nie przewidziano instytucji kolejnych doręczeń decyzji temu samemu adresatowi. Taka praktyka organu administracji jest błędna i nie może wywoływać skutków prawnych doręczenia z art. 39-48 k.p.a.

W myśl art. 8 § 1 k.p.a. organ ma obowiązek prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Kilkakrotne doręczenie decyzji stronie może dawać podstawę do stwierdzenia, że doszło do naruszenia tego przepisu, ale nie tworzy dla strony dodatkowych uprawnień, nieprzewidzianych w k.p.a. Strona powinna wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia pierwszego doręczenia decyzji. W razie wniesienia odwołania po terminie, może złożyć wniosek o przywrócenie tego terminu.

Zgodnie z art. 58 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Jednocześnie z wniesieniem prośby trzeba dopełnić czynności, dla której określony był termin (w rozpatrywanym przypadku wnieść odwołanie).

Pouczenie udzielone stronie przy drugim doręczeniu decyzji stanowi przeszkodę do terminowego wniesienia odwołania tylko wtedy, gdy ta przeszkoda istniała w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania (strona nie może skutecznie powołać się na to pouczenie, gdy drugie doręczenie decyzji nastąpiło po upływie 14 dni od pierwszego doręczenia).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 57-58, art. 129 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA